Visa allt om NS-Svets Aktiebolag
Visa allt om NS-Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 23 13 22 23 11 234 529 499 1 595
Övrig omsättning - - - 4 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -18 -41 -43 -47 -257 -265 -365 -384 56
Resultat efter finansnetto -44 -18 -40 -141 -46 -257 -263 -343 -358 68
Årets resultat -44 -18 -40 -141 -46 -274 -263 -205 2 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 620 628 636 647 763 782 800 823 838 848
Omsättningstillgångar 264 292 299 330 354 398 723 1 010 1 220 1 843
Tillgångar 884 920 934 977 1 117 1 180 1 523 1 833 2 058 2 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 731 775 794 834 974 1 020 1 294 1 607 1 762 1 809
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 138 508
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Kortfristiga skulder 153 144 141 143 143 160 229 226 158 359
Skulder och eget kapital 884 920 934 977 1 117 1 180 1 523 1 833 2 058 2 691
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 56 160 160 253 392
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 112 58 408
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 32 89 151 143 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Omsättning 3 23 13 26 63 11 234 529 499 1 595
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 1 1 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 11 234 176 166 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 88 249 141 148 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -10 -30 -25 -29 -239 -242 -336 -352 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,96% 76,92% -40,91% -4,35% 109,09% -95,30% -55,77% 6,01% -68,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,98% -1,96% -4,39% -4,30% -4,12% -21,78% -17,27% -18,66% -17,35% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 466,67% -78,26% -315,38% -190,91% -200,00% -2 336,36% -112,39% -64,65% -71,54% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 100,00% 69,23% 90,91% 39,13% -163,64% 92,31% 56,71% 65,93% 94,55%
Rörelsekapital/omsättning 3 700,00% 643,48% 1 215,38% 850,00% 917,39% 2 163,64% 211,11% 148,20% 212,83% 93,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,69% 84,24% 85,01% 85,36% 87,20% 86,44% 84,96% 87,67% 90,45% 80,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,55% 202,78% 212,06% 230,77% 247,55% 248,75% 315,72% 446,90% 772,15% 513,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...