Visa allt om PS Prosistency AB
Visa allt om PS Prosistency AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 170 197 263 337 651 677 986 1 227 87 318
Övrig omsättning 37 97 35 35 45 28 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 -49 93 -57 129 306 165 576 -25 139
Resultat efter finansnetto -62 4 85 -34 103 303 167 576 -21 139
Årets resultat -5 51 45 16 39 170 118 320 -21 113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 5 85 5 5 0 26
Omsättningstillgångar 605 675 707 655 814 918 1 013 935 184 241
Tillgångar 605 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 285 234 189 222 333 333 475 154 215
Obeskattade reserver 97 154 218 194 244 209 139 139 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Kortfristiga skulder 228 236 255 277 352 461 546 261 29 52
Skulder och eget kapital 605 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 100 100 0 122 144 35 326 194 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 10 0 13 20 20 75 243 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 150 170 250 0 50
Omsättning 207 294 298 372 696 705 1 016 1 227 87 318
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 197 - 337 651 677 986 1 227 87 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 121 - 149 196 81 417 486 13 5
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 -49 93 -57 129 326 165 576 -25 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,71% -25,10% -21,96% -48,23% -3,84% -31,34% -19,64% 1 310,34% -72,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,42% 2,07% 13,30% -4,24% 16,00% 30,51% 16,39% 61,21% -11,41% 52,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -33,53% 7,11% 35,74% -8,31% 20,12% 45,20% 16,94% 46,94% -24,14% 44,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 87,54% 97,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,76% 222,84% 171,86% 112,17% 70,97% 67,50% 47,36% 54,93% 178,16% 59,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,79% 60,02% 57,15% 50,30% 49,06% 48,56% 42,73% 61,11% 83,70% 80,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,35% 286,02% 277,25% 236,46% 231,25% 199,13% 185,53% 358,24% 634,48% 463,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...