Visa allt om Sten & Anläggning i Linköping Aktiebolag
Visa allt om Sten & Anläggning i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 20 055 20 998 25 050 24 283 24 037 21 015 23 599 19 797 22 167 16 306
Övrig omsättning - 87 556 285 271 551 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 695 311 2 225 1 332 1 221 610 1 707 663 967 201
Resultat efter finansnetto 695 299 2 203 1 285 1 149 592 1 690 642 913 74
Årets resultat 525 533 1 457 897 589 411 828 450 581 53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 009 5 134 5 906 4 829 5 233 4 132 1 762 1 807 2 257 3 370
Omsättningstillgångar 6 010 7 584 7 289 7 184 8 457 6 758 7 066 5 203 5 957 2 568
Tillgångar 11 018 12 718 13 194 12 013 13 690 10 890 8 829 7 010 8 214 5 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 614 5 089 4 756 3 499 3 002 2 414 2 503 1 874 1 624 799
Obeskattade reserver 1 000 1 000 1 400 1 100 1 100 750 750 200 200 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 589 1 571 1 565 1 523 1 891 2 105 200 200 575 2 501
Kortfristiga skulder 2 815 5 058 5 473 5 891 7 697 5 621 5 376 4 736 5 814 2 528
Skulder och eget kapital 11 018 12 718 13 194 12 013 13 690 10 890 8 829 7 010 8 214 5 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 521 548 329 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 658 6 645 7 851 7 252 7 320 7 058 7 387 6 534 7 509 5 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 496 2 180 2 398 2 454 2 036 2 439 2 707 2 400 2 760 2 275
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 400 0 500 200 200 0
Omsättning 20 055 21 085 25 606 24 568 24 308 21 566 23 599 19 797 22 167 16 306
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 21 23 25 25 24 25 23 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 003 1 000 1 089 971 961 876 944 861 964 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 438 472 407 397 437 451 440 496 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 742 1 458 3 676 2 571 2 340 1 074 2 317 1 133 1 607 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,49% -16,18% 3,16% 1,02% 14,38% -10,95% 19,20% -10,69% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,34% 2,46% 17,03% 11,13% 8,93% 5,60% 19,33% 9,76% 12,08% 3,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,48% 1,49% 8,97% 5,51% 5,09% 2,90% 7,23% 3,46% 4,48% 1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,52% 81,38% 79,38% 78,05% 75,05% 82,91% 79,90% 78,05% 80,64% 78,03%
Rörelsekapital/omsättning 15,93% 12,03% 7,25% 5,32% 3,16% 5,41% 7,16% 2,36% 0,65% 0,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,03% 46,15% 44,32% 35,88% 27,85% 27,24% 34,61% 28,79% 21,52% 14,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,58% 148,79% 132,23% 120,96% 109,02% 119,00% 130,23% 105,22% 100,65% 72,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...