Visa allt om Svensk Arrangemangs Konsult Aktiebolag
Visa allt om Svensk Arrangemangs Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 37 586 1 294 1 202 1 204 1 043 746 34 37
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -260 -179 382 1 010 900 889 422 340 -92 -89
Resultat efter finansnetto -236 -176 454 1 093 918 899 538 259 -116 -48
Årets resultat -166 4 768 609 571 446 340 240 -116 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 660
Tillgångar 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 1 622 1 798 1 240 1 031 960 1 013 720 480 596
Obeskattade reserver 0 70 270 800 530 330 110 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 320 1 140 891 932 1 259 811 167 56 101 67
Skulder och eget kapital 2 776 2 832 2 959 2 972 2 820 2 101 1 291 776 580 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 84 110 285 254 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 139 72 130 63 64 119 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 15 10 29 38 40 81 30 3 12
Utdelning till aktieägare 150 150 180 210 400 500 500 46 0 0
Omsättning 46 42 586 1 294 1 202 1 204 1 043 746 34 37
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 37 586 647 601 602 522 746 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 276 154 82 80 92 107 242 286 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -260 -179 382 1 010 900 889 422 340 -89 -86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,32% -93,69% -54,71% 7,65% -0,17% 15,44% 39,81% 2 094,12% -8,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,50% -4,59% 15,38% 36,84% 33,69% 43,74% 41,67% 45,75% -12,59% -6,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -513,04% -351,35% 77,65% 84,62% 79,03% 76,33% 51,58% 47,59% -214,71% -113,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 165,22% 4 572,97% 352,90% 157,65% 129,87% 107,14% 107,77% 96,51% 1 408,82% 1 602,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,45% 59,20% 67,88% 61,56% 50,41% 57,27% 84,75% 92,78% 82,76% 89,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,30% 248,42% 332,10% 318,88% 223,99% 259,06% 773,05% 1 385,71% 574,26% 985,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...