Visa allt om LS Revision Aktiebolag
Visa allt om LS Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 263 1 222 1 098 1 325 1 160 1 072 1 066 1 519 929 990
Övrig omsättning 31 - - 2 1 1 - 58 299 7
Rörelseresultat (EBIT) 456 426 205 501 433 281 469 937 434 519
Resultat efter finansnetto 240 337 230 457 -359 -27 89 924 398 633
Årets resultat 103 299 181 341 -411 22 66 543 342 431
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 281 3 642 3 167 2 402 2 322 3 269 4 721 4 806 4 092 4 061
Omsättningstillgångar 2 000 1 613 1 402 2 272 1 916 1 738 1 745 1 757 1 604 1 535
Tillgångar 5 282 5 255 4 570 4 674 4 239 5 007 6 466 6 563 5 696 5 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 054 3 951 3 651 3 471 3 130 3 541 3 519 3 454 2 911 2 569
Obeskattade reserver 652 601 682 690 691 724 898 936 775 797
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 0 0 0 0 600 600 1 530 1 848
Kortfristiga skulder 575 503 236 513 418 742 1 448 1 573 480 382
Skulder och eget kapital 5 282 5 255 4 570 4 674 4 239 5 007 6 466 6 563 5 696 5 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 110 180 14 84 13 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 222 249 198 230 185 214 192 176 242 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 28 36 41 31 41 22 32 36 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 294 1 222 1 098 1 327 1 161 1 073 1 066 1 577 1 228 997
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 263 1 222 1 098 1 325 1 160 1 072 1 066 1 519 929 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 363 335 504 408 548 347 403 443 119
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 520 426 678 501 436 284 474 949 450 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,36% 11,29% -17,13% 14,22% 8,21% 0,56% -29,82% 63,51% -6,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,63% 8,11% 5,08% 10,83% 10,52% 6,01% 7,83% 15,60% 8,67% 12,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,10% 34,86% 21,13% 38,19% 38,45% 28,08% 47,47% 67,41% 53,18% 70,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,38% 91,90% 100,00% 93,13% 93,45% 90,21% 91,56% 94,01% 90,53% 91,72%
Rörelsekapital/omsättning 112,83% 90,83% 106,19% 132,75% 129,14% 92,91% 27,86% 12,11% 120,99% 116,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,38% 84,11% 91,53% 85,14% 85,85% 81,38% 64,66% 62,90% 60,90% 56,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,83% 320,68% 594,07% 442,88% 458,37% 234,23% 120,51% 111,70% 334,17% 401,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...