Visa allt om Frövi Gård Aktiebolag
Visa allt om Frövi Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 830 1 729 1 665 1 928 2 070 1 603 1 735 479 707 1 250
Övrig omsättning 228 262 298 365 195 200 214 214 199 218
Rörelseresultat (EBIT) 185 31 174 520 532 315 386 736 328 -20
Resultat efter finansnetto 271 387 355 748 700 438 742 883 892 122
Årets resultat 282 382 292 361 432 186 378 385 499 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 020 7 034 7 125 7 094 6 195 6 109 5 959 6 062 6 161 5 207
Omsättningstillgångar 3 080 2 990 2 777 2 642 3 115 2 625 2 640 2 146 1 091 1 360
Tillgångar 10 101 10 024 9 902 9 736 9 310 8 734 8 599 8 208 7 252 6 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 785 7 504 7 121 6 830 7 469 7 037 6 851 6 473 6 089 5 590
Obeskattade reserver 1 655 1 751 1 862 1 888 1 634 1 524 1 343 1 124 784 564
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 660 770 918 1 019 207 172 404 611 380 414
Skulder och eget kapital 10 101 10 024 9 902 9 736 9 310 8 734 8 599 8 208 7 252 6 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 229 233 196 171 189 224 193 169 131 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 81 69 61 69 70 70 62 47 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 058 1 991 1 963 2 293 2 265 1 803 1 949 693 906 1 468
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 830 1 729 1 665 1 928 2 070 1 603 1 735 479 707 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 321 265 236 261 295 266 230 179 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 375 282 399 729 727 493 526 852 337 -20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,84% 3,84% -13,64% -6,86% 29,13% -7,61% 262,21% -32,25% -43,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% 3,87% 3,64% 7,74% 7,55% 5,04% 8,87% 11,95% 12,29% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,92% 22,44% 21,62% 39,11% 33,96% 27,45% 43,98% 204,80% 126,03% 9,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,27% 69,06% 54,77% 73,65% 75,46% 69,12% 67,26% 13,15% 64,36% 5,28%
Rörelsekapital/omsättning 132,24% 128,40% 111,65% 84,18% 140,48% 153,03% 128,88% 320,46% 100,57% 75,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,85% 88,49% 86,58% 84,44% 93,16% 93,43% 91,18% 88,72% 91,75% 91,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,15% 173,77% 137,69% 133,56% 844,44% 618,02% 325,74% 111,78% 190,00% 266,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...