Visa allt om Patrik Nilssons Gräv AB
Visa allt om Patrik Nilssons Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 372 1 298 1 634 1 823 1 622 1 474 2 105 2 105 2 329 1 742
Övrig omsättning 15 - - - - 66 19 22 86 236
Rörelseresultat (EBIT) 65 69 245 241 202 262 301 -170 400 468
Resultat efter finansnetto 44 43 211 214 192 234 267 -255 382 459
Årets resultat 262 16 78 37 140 172 253 -2 74 309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 837 990 1 251 1 103 223 339 851 1 117 1 275 250
Omsättningstillgångar 612 661 484 568 657 548 398 525 1 060 540
Tillgångar 1 449 1 652 1 735 1 672 880 887 1 249 1 641 2 335 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 746 730 652 615 475 368 115 217 193
Obeskattade reserver 0 293 274 164 0 0 0 78 339 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Långfristiga skulder 194 323 455 583 14 142 721 1 250 1 483 302
Kortfristiga skulder 246 289 277 273 251 271 160 198 296 215
Skulder och eget kapital 1 449 1 652 1 735 1 672 880 887 1 249 1 641 2 335 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 311 173 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 377 457 546 539 254 240 428 564 381 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 183 195 220 201 135 107 131 223 130 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 65 0 100 0
Omsättning 1 387 1 298 1 634 1 823 1 622 1 540 2 124 2 127 2 415 1 978
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 686 649 817 912 811 737 1 053 1 053 1 165 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 258 327 370 362 276 285 408 262 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 210 447 474 319 407 560 89 648 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,70% -20,56% -10,37% 12,39% 10,04% -29,98% 0,00% -9,62% 33,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,55% 4,30% 14,18% 14,47% 22,95% 29,54% 24,18% -10,30% 17,17% 59,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,81% 5,47% 15,06% 13,27% 12,45% 17,77% 14,35% -8,03% 17,22% 26,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,10% 98,07% 98,16% 99,01% 81,94% 83,18% 76,34% 64,37% 65,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 28,66% 12,67% 16,18% 25,03% 18,79% 11,31% 15,53% 32,80% 18,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,57% 58,99% 54,39% 46,22% 69,89% 53,55% 29,46% 10,43% 19,75% 24,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,78% 228,72% 174,73% 208,06% 261,75% 202,21% 248,75% 265,15% 358,11% 251,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...