Visa allt om BA Glas och Montage Aktiebolag
Visa allt om BA Glas och Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 656 3 083 3 325 5 267 2 907 3 287 2 957 2 990 3 095 2 689
Övrig omsättning - - - 42 26 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 223 -79 35 234 -20 58 68 8 106 139
Resultat efter finansnetto 219 -82 47 233 -19 61 44 9 106 138
Årets resultat 122 2 49 143 5 45 12 14 39 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 296 273 223 181 161 134 136 122 100
Omsättningstillgångar 891 588 932 890 995 1 058 865 989 969 815
Tillgångar 1 210 884 1 205 1 113 1 176 1 220 999 1 125 1 091 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 474 511 523 379 374 329 317 353 325
Obeskattade reserver 101 43 133 153 123 156 160 150 176 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 514 368 560 438 674 690 511 658 562 448
Skulder och eget kapital 1 210 884 1 205 1 113 1 176 1 220 999 1 125 1 091 915
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 296 336 228 224 276 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 731 722 652 971 296 297 262 314 159 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 330 333 310 330 272 208 177 184 194 126
Utdelning till aktieägare 100 0 40 60 0 0 0 0 50 10
Omsättning 3 656 3 083 3 325 5 309 2 933 3 287 2 957 2 990 3 095 2 689
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 828 1 542 1 663 2 634 1 454 1 644 1 479 1 495 1 548 2 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 535 489 715 441 462 377 412 340 618
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 -74 40 234 -9 63 75 17 120 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,59% -7,28% -36,87% 81,18% -11,56% 11,16% -1,10% -3,39% 15,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,43% -8,94% 3,90% 21,20% -1,28% 5,25% 7,11% 1,33% 9,99% 15,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,10% -2,56% 1,41% 4,48% -0,52% 1,95% 2,40% 0,50% 3,52% 5,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,02% 55,50% 48,93% 47,94% 47,54% 45,76% 46,43% 46,02% 42,78% 46,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 7,14% 11,19% 8,58% 11,04% 11,20% 11,97% 11,07% 13,15% 13,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,68% 57,41% 51,02% 57,12% 39,94% 40,08% 44,46% 37,78% 43,97% 46,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,53% 138,04% 156,25% 191,32% 141,39% 148,70% 159,10% 145,44% 167,26% 172,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...