Visa allt om M.A. Bostads AB
Visa allt om M.A. Bostads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 734 2 555 2 116 2 158 1 937 1 980 1 808 1 614 1 221 1 234
Övrig omsättning - 9 - - 2 1 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 478 339 471 218 329 320 274 464 520
Resultat efter finansnetto 67 226 146 278 -4 55 35 1 309 408
Årets resultat 0 4 5 213 -4 55 35 -304 167 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 081 10 248 6 586 6 303 5 684 5 818 5 953 6 087 6 112 4 355
Omsättningstillgångar 532 606 458 491 342 163 126 214 135 70
Tillgångar 10 614 10 854 7 044 6 795 6 026 5 982 6 078 6 300 6 247 4 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 430 426 421 208 212 156 121 425 258
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 716 9 888 6 256 5 906 5 372 5 279 5 557 5 653 5 402 3 831
Kortfristiga skulder 467 536 363 468 447 490 364 526 343 336
Skulder och eget kapital 10 614 10 854 7 044 6 795 6 026 5 982 6 078 6 300 6 247 4 425
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 99 71 145 61 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 227 154 155 0 0 5 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 108 86 68 57 79 40 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 734 2 564 2 116 2 158 1 939 1 981 1 808 1 615 1 221 1 234
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 734 2 555 2 116 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 264 244 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 621 673 486 614 352 463 454 406 564 620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,01% 20,75% -1,95% 11,41% -2,17% 9,51% 12,02% 32,19% -1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,75% 4,45% 4,83% 7,02% 3,73% 5,60% 5,43% 4,48% 7,52% 11,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,56% 18,90% 16,07% 22,10% 11,62% 16,92% 18,25% 17,47% 38,49% 42,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,15% 54,87% 46,98% 49,03% 33,87% 47,32% 43,03% 34,45% 42,67% 44,57%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 2,74% 4,49% 1,07% -5,42% -16,52% -13,16% -19,33% -17,04% -21,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,05% 3,96% 6,05% 6,20% 3,45% 3,54% 2,57% 1,92% 7,69% 5,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,92% 113,06% 126,17% 104,91% 76,51% 33,27% 34,62% 40,68% 39,36% 20,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...