Visa allt om Tung Service i Virserum Aktiebolag
Visa allt om Tung Service i Virserum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 393 21 403 22 485 24 168 24 138 23 359 22 510 21 866 20 164 19 282
Övrig omsättning - - - - - - 6 6 152 154
Rörelseresultat (EBIT) 539 228 276 -59 233 -34 333 21 485 443
Resultat efter finansnetto 405 94 71 -309 -8 -208 170 -127 351 275
Årets resultat 131 94 71 -309 -8 -116 56 28 129 251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 334 2 357 2 532 2 285 2 234 1 872 1 715 1 550 1 378 1 420
Omsättningstillgångar 1 500 1 632 1 731 1 887 1 795 2 005 1 887 1 733 1 793 1 430
Tillgångar 3 833 3 989 4 263 4 172 4 030 3 877 3 602 3 282 3 170 2 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 243 149 78 387 395 511 499 471 342
Obeskattade reserver 265 0 0 0 0 0 92 0 170 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 377 2 487 2 732 2 766 2 141 1 695 1 203 954 1 026 1 188
Kortfristiga skulder 817 1 259 1 383 1 328 1 502 1 788 1 796 1 829 1 503 1 319
Skulder och eget kapital 3 833 3 989 4 263 4 172 4 030 3 877 3 602 3 282 3 170 2 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 308 288 236 263 263 245 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 258 1 543 1 534 1 119 994 863 706 682 643 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 489 525 561 528 477 453 446 400 364 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 45 0 2
Omsättning 19 393 21 403 22 485 24 168 24 138 23 359 22 516 21 872 20 316 19 436
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 848 5 351 4 497 4 834 4 828 5 840 5 628 7 289 6 721 6 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 459 405 395 355 391 358 454 425 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 860 515 563 233 485 182 528 263 717 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,39% -4,81% -6,96% 0,12% 3,33% 3,77% 2,95% 8,44% 4,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,09% 5,74% 6,54% -1,32% 5,81% -0,88% 9,24% 0,67% 15,33% 15,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% 1,07% 1,24% -0,23% 0,97% -0,15% 1,48% 0,10% 2,41% 2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,15% 16,01% 16,14% 13,07% 13,17% 12,03% 13,52% 12,19% 13,92% 13,47%
Rörelsekapital/omsättning 3,52% 1,74% 1,55% 2,31% 1,21% 0,93% 0,40% -0,44% 1,44% 0,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,15% 6,09% 3,50% 1,87% 9,60% 10,19% 16,07% 15,20% 18,72% 12,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,12% 76,57% 67,61% 81,70% 65,58% 77,96% 58,63% 54,51% 59,28% 55,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...