Visa allt om Eriksson & Hallstensson Aktiebolag
Visa allt om Eriksson & Hallstensson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 899 5 860 5 773 5 776 5 709 5 305 5 341 4 966 4 391 4 000
Övrig omsättning 140 115 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 185 195 327 300 290 186 41 -52 230 -75
Resultat efter finansnetto 185 196 327 301 293 180 23 -51 230 -80
Årets resultat 100 162 221 174 170 102 2 5 119 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 1 7 17 37 57 79 101 122 144
Omsättningstillgångar 2 031 2 004 1 758 1 778 1 548 1 397 1 701 1 497 1 289 1 169
Tillgångar 2 080 2 005 1 765 1 795 1 585 1 455 1 780 1 598 1 411 1 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 880 879 818 597 823 683 581 578 693 574
Obeskattade reserver 361 311 328 288 226 167 132 118 181 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 839 815 620 911 536 604 1 067 901 537 621
Skulder och eget kapital 2 080 2 005 1 765 1 795 1 585 1 455 1 780 1 598 1 411 1 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 600 600 640 445 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 922 1 090 1 032 1 058 1 019 361 405 366 237 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 366 413 353 399 415 400 398 404 270 256
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 30 0 0 120 0
Omsättning 5 039 5 975 5 776 5 776 5 709 5 305 5 341 4 966 4 391 4 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 1 465 1 443 1 444 1 427 1 326 1 335 1 242 1 464 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 382 351 374 367 348 358 359 327 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 191 201 336 320 311 208 63 -30 252 -50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,40% 1,51% -0,05% 1,17% 7,62% -0,67% 7,55% 13,09% 9,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,94% 9,83% 18,58% 16,99% 18,55% 12,78% 2,30% -2,88% 16,65% -5,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,80% 3,36% 5,68% 5,28% 5,15% 3,51% 0,77% -0,93% 5,35% -1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,91% 42,05% 44,45% 43,54% 43,41% 42,58% 41,85% 42,43% 43,59% 37,97%
Rörelsekapital/omsättning 24,33% 20,29% 19,71% 15,01% 17,73% 14,95% 11,87% 12,00% 17,13% 13,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,85% 55,94% 60,84% 45,08% 62,43% 55,40% 38,11% 41,49% 58,35% 50,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,79% 58,40% 29,03% 34,69% 43,10% 25,99% 14,34% 11,99% 20,67% 19,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...