Visa allt om YVLINGE LANTBRUK Aktiebolag
Visa allt om YVLINGE LANTBRUK Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 1 966 1 867 1 338 1 991 2 189 1 418 1 660 2 142 2 732 1 438
Övrig omsättning 506 687 668 708 840 725 540 470 1 291 678
Rörelseresultat (EBIT) -3 182 -326 5 272 -496 90 400 612 49
Resultat efter finansnetto 68 261 -224 147 415 -409 2 069 -1 000 1 852 664
Årets resultat 12 308 72 63 328 46 2 114 -1 204 871 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 337 5 646 6 003 6 225 5 450 5 871 6 060 1 444 1 598 1 120
Omsättningstillgångar 1 143 1 286 972 1 056 1 835 1 560 1 684 4 835 6 219 4 401
Tillgångar 6 480 6 932 6 976 7 281 7 285 7 431 7 744 6 279 7 817 5 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 121 5 110 4 802 4 730 4 810 4 933 4 887 2 773 4 377 3 506
Obeskattade reserver 929 877 1 010 1 315 1 242 1 316 1 796 1 948 1 902 1 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 861 958 1 156 1 050 592 750 753 233 233
Kortfristiga skulder 244 85 205 79 182 590 312 804 1 305 518
Skulder och eget kapital 6 480 6 932 6 976 7 281 7 285 7 431 7 744 6 279 7 817 5 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 100 100 100 100 100 116 110 132 160 40
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 33 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 31 31 31 31 36 40 39 46 64 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 450 0 0 400 0
Omsättning 2 472 2 554 2 006 2 699 3 029 2 143 2 200 2 612 4 023 2 116
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 983 934 669 996 1 095 709 830 1 071 1 366 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 62 58 70 69 70 80 76 88 133 93
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 279 482 9 297 514 -278 282 570 790 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,30% 39,54% -32,80% -9,05% 54,37% -14,58% -22,50% -21,60% 89,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,13% 4,13% -2,80% 2,65% 5,86% -5,37% 26,72% 9,21% 27,03% 12,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,71% 15,32% -14,57% 9,69% 19,51% -28,14% 124,64% 26,98% 77,34% 46,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,03% 53,13% 39,24% 39,28% 41,25% 35,33% 33,67% 53,45% 36,90% 27,40%
Rörelsekapital/omsättning 45,73% 64,33% 57,32% 49,07% 75,51% 68,41% 82,65% 188,19% 179,87% 270,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,21% 83,58% 80,13% 78,27% 78,59% 79,44% 80,20% 66,50% 73,51% 79,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,18% 974,12% 360,98% 1 067,09% 793,96% 168,31% 365,71% 500,25% 442,91% 760,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...