Visa allt om KN Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om KN Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 550 552 296 372 669 1 437 1 997 1 989 2 034 1 784
Övrig omsättning - - - - 59 709 - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 46 -9 -193 4 675 131 -23 -69 -107
Resultat efter finansnetto 72 40 -15 -199 -1 676 119 -40 -83 -116
Årets resultat 72 40 -15 -199 -1 676 119 -40 -83 -83
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 158 210 263 323 68 71 91 80 92
Omsättningstillgångar 292 249 167 189 559 785 405 336 454 545
Tillgångar 399 407 378 452 882 854 477 427 533 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 273 233 247 589 717 42 -77 -37 46
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 53 97 138 0 0 94 16 33
Kortfristiga skulder 154 125 92 107 155 136 435 410 554 559
Skulder och eget kapital 399 407 378 452 882 854 477 427 533 638
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 71 0 38 92 205 187 172 177 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 0 0 0 0 92 263 257 328 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 10 10 56 98 228 228 234 236 220
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 143 127 0 0 0 0
Omsättning 550 552 296 372 728 2 146 1 997 1 989 2 036 1 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 550 552 296 372 669 719 999 995 1 017 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 47 85 18 122 202 264 341 335 346 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 98 43 -138 57 694 151 -6 -56 -93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,36% 86,49% -20,43% -44,39% -53,44% -28,04% 0,40% -2,21% 14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,55% 11,30% -1,85% -42,04% 1,47% 79,63% 27,46% -5,39% -12,95% -16,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,45% 8,33% -2,36% -51,08% 1,94% 47,32% 6,56% -1,16% -3,39% -5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,91% 61,05% 68,24% 72,85% 76,23% 56,51% 63,90% 59,13% 56,19% 52,52%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 22,46% 25,34% 22,04% 60,39% 45,16% -1,50% -3,72% -4,92% -0,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,40% 67,08% 61,64% 54,65% 66,78% 83,96% 8,81% -18,03% -6,94% 7,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,61% 199,20% 181,52% 176,64% 340,00% 574,26% 86,67% 77,32% 74,19% 79,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...