Visa allt om Centervalls Blomsterkiosk Aktiebolag
Visa allt om Centervalls Blomsterkiosk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 701 2 541 2 625 2 535 2 609 2 740 2 843 3 172 3 509 3 920
Övrig omsättning - 18 - - 2 1 - 3 39 -
Rörelseresultat (EBIT) -56 8 114 -17 -21 15 -97 -320 -194 -111
Resultat efter finansnetto -56 8 114 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112
Årets resultat -56 6 95 -25 -23 13 -98 -319 -179 -112
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 59 171 284 406 528 416
Omsättningstillgångar 555 552 469 405 419 484 497 562 818 1 105
Tillgångar 555 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 198 193 98 123 146 133 -269 50 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 413 353 277 307 355 509 648 1 237 1 296 1 291
Skulder och eget kapital 555 552 469 405 478 655 780 968 1 346 1 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 120 360 355 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 796 814 802 765 758 740 706 746 781 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 250 254 241 208 240 235 250 390 356 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 701 2 559 2 625 2 535 2 611 2 741 2 843 3 175 3 548 3 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 900 635 656 634 652 685 711 634 702 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 267 262 247 252 244 270 289 293 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 8 114 42 91 127 25 -198 -113 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,30% -3,20% 3,55% -2,84% -4,78% -3,62% -10,37% -9,60% -10,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,09% 1,45% 24,31% -4,20% -4,39% 2,29% -12,44% -32,75% -13,15% -7,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,07% 0,31% 4,34% -0,67% -0,80% 0,55% -3,41% -9,99% -5,04% -2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,54% 51,04% 52,88% 50,85% 51,40% 52,81% 52,06% 52,52% 50,38% 51,35%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 7,83% 7,31% 3,87% 2,45% -0,91% -5,31% -21,28% -13,62% -4,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,77% 35,87% 41,15% 24,20% 25,73% 22,29% 17,05% -27,79% 3,71% 15,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,61% 66,01% 83,75% 66,12% 44,79% 33,79% 33,33% 23,04% 45,14% 66,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...