Visa allt om MiToo Sport AB
Visa allt om MiToo Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 395 13 353 12 880 10 222 10 040 5 684 4 160 554 253 115
Övrig omsättning 261 230 - - 47 305 383 149 - -
Rörelseresultat (EBIT) -316 -5 695 -4 804 -3 750 -2 513 -1 672 -1 346 -912 -203 -14
Resultat efter finansnetto -472 -5 809 -4 958 -3 905 -3 000 -1 955 -1 531 -942 -206 -14
Årets resultat -472 -5 809 -4 958 -3 905 -3 000 -1 955 -1 531 -942 -206 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 49 54 19 28 36 0 6 12
Omsättningstillgångar 7 648 4 025 4 382 4 296 3 293 3 931 2 664 764 144 81
Tillgångar 7 648 4 049 4 432 4 351 3 312 3 959 2 700 764 150 93
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 110 2 581 -657 -5 156 -2 156 -902 130 -128 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 140 3 412 1 170 4 397 6 857 2 546 909 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 527 682 612 1 611 3 569 2 692 634 279 16
Skulder och eget kapital 7 648 4 049 4 432 4 351 3 312 3 959 2 700 764 150 93
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 960 778 1 016 480 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 754 2 048 1 733 0 78 0 140 180 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 657 712 559 316 274 319 195 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 656 13 583 12 880 10 222 10 087 5 989 4 543 703 253 115
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 4 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 399 2 226 2 147 2 044 2 510 2 842 2 080 277 253 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 386 492 473 328 623 726 459 314 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -316 -5 690 -4 799 -3 745 -2 505 -1 664 -1 338 -906 -197 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,74% 3,67% 26,00% 1,81% 76,64% 36,63% 650,90% 118,97% 120,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,13% -140,63% -108,01% -85,45% -75,79% -41,10% -49,78% -119,37% -134,67% -12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,55% -42,64% -37,17% -36,37% -25,00% -28,62% -32,31% -164,62% -79,84% -10,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,90% 1,00% 16,01% 22,13% 10,10% 35,31% 37,36% 62,82% 86,56% 34,78%
Rörelsekapital/omsättning 35,55% 26,20% 28,73% 36,04% 16,75% 6,37% -0,67% 23,47% -53,36% 56,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,44% 2,72% 58,24% -15,10% -155,68% -54,46% -33,41% 17,02% -85,33% 82,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 922,86% 134,72% 173,17% 118,14% 16,26% 14,12% 43,76% 103,00% 51,61% 443,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...