Visa allt om Big Boy Söder AB
Visa allt om Big Boy Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 941 16 974 14 134 11 450 13 368 15 740 16 426 15 396 16 651 17 028
Övrig omsättning 131 183 - - 34 38 37 633 - 10
Rörelseresultat (EBIT) -242 47 244 1 062 297 -47 247 -160 -1 340 555
Resultat efter finansnetto -288 -61 741 1 061 288 -50 201 6 -1 198 592
Årets resultat 6 259 9 57 32 -50 132 6 -151 428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 120 4 245 4 953 1 742 2 117 4 932 3 978 2 698 66 182
Omsättningstillgångar 4 033 5 046 8 187 5 540 3 445 1 800 2 968 4 417 6 039 6 658
Tillgångar 7 152 9 291 13 140 7 282 5 562 6 731 6 946 7 115 6 105 6 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 1 818 3 626 3 667 3 660 4 013 4 063 3 931 3 968 4 119
Obeskattade reserver 1 741 2 051 1 954 1 230 250 0 0 0 0 1 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 550 2 150 3 200 0 0 134 55 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 037 3 271 4 360 2 384 1 652 2 584 2 827 3 184 2 137 1 674
Skulder och eget kapital 7 152 9 291 13 140 7 282 5 562 6 731 6 946 7 115 6 105 6 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 35 325 199 256 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 512 5 378 4 614 3 647 4 372 5 215 5 003 5 158 5 073 4 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 272 1 318 1 175 867 1 046 1 231 1 264 1 473 1 787 1 625
Utdelning till aktieägare 0 1 000 2 067 50 50 385 0 0 0 0
Omsättning 16 072 17 157 14 134 11 450 13 402 15 778 16 463 16 029 16 651 17 038
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 28 24 16 17 24 24 24 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 664 606 589 716 786 656 684 642 617 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 238 232 280 323 278 276 300 271 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 615 890 805 1 521 821 446 573 -44 -1 186 1 631
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,09% 20,09% 23,44% -14,35% -15,07% -4,18% 6,69% -7,54% -2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,37% 0,53% 5,88% 14,61% 5,36% -0,68% 3,70% 0,10% -19,62% 8,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,51% 0,29% 5,46% 9,29% 2,23% -0,29% 1,56% 0,05% -7,19% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,89% 64,48% 63,78% 65,37% 64,15% 62,45% 62,10% 62,11% 57,58% 61,23%
Rörelsekapital/omsättning 6,25% 10,46% 27,08% 27,56% 13,41% -4,98% 0,86% 8,01% 23,43% 29,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,52% 36,79% 39,19% 62,81% 69,12% 59,62% 58,49% 55,25% 65,00% 71,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,00% 136,44% 170,21% 217,07% 189,89% 42,84% 80,33% 128,89% 268,13% 374,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...