Visa allt om Addcut AB
Visa allt om Addcut AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 692 2 097 1 681 1 774 1 428 1 630 1 448 1 551 2 159 1 584
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 491 164 28 69 23 119 156 230 462 293
Resultat efter finansnetto 490 155 12 50 4 72 87 135 351 223
Årets resultat 362 233 149 5 0 12 12 0 55 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 131 375 619 863 1 079 1 322 1 572 1 822 2 072
Omsättningstillgångar 1 438 1 309 929 680 561 545 669 653 655 369
Tillgångar 1 442 1 439 1 304 1 300 1 425 1 625 1 991 2 225 2 477 2 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 567 335 186 181 181 180 167 391 336
Obeskattade reserver 305 280 425 604 560 556 500 429 296 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 309 352 393 544 737 962 1 243 1 303 1 654
Kortfristiga skulder 367 283 193 117 139 151 350 386 487 450
Skulder och eget kapital 1 442 1 439 1 304 1 300 1 425 1 625 1 991 2 225 2 477 2 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 105 40 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 650 620 499 468 370 232 180 180 135 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 156 144 157 147 117 105 73 62 47 6
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 692 2 097 1 681 1 774 1 428 1 630 1 448 1 551 2 159 1 584
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 049 841 887 714 815 724 776 2 159 1 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 386 331 312 247 224 147 121 202 26
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 408 272 313 265 362 406 480 712 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,37% 24,75% -5,24% 24,23% -12,39% 12,57% -6,64% -28,16% 36,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,12% 11,47% 2,38% 5,46% 1,68% 7,32% 7,89% 10,38% 18,65% 12,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,28% 7,87% 1,84% 4,00% 1,68% 7,30% 10,84% 14,89% 21,40% 18,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,69% 76,25% 78,52% 77,56% 82,14% 81,10% 77,07% 75,82% 61,97% 62,56%
Rörelsekapital/omsättning 39,78% 48,93% 43,78% 31,74% 29,55% 24,17% 22,03% 17,21% 7,78% -5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,05% 54,58% 51,11% 48,55% 41,66% 36,36% 27,55% 21,39% 24,39% 13,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,44% 371,73% 345,08% 375,21% 192,09% 181,46% 114,86% 94,82% 85,63% 33,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...