Visa allt om Balderbuss Aktiebolag
Visa allt om Balderbuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 465 4 212 5 564 4 577 4 679 4 482 4 044 2 563 2 168 1 251
Övrig omsättning 299 106 455 - 370 - - - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 291 -293 351 92 470 40 334 48 312 59
Resultat efter finansnetto 179 -486 82 -202 282 -99 279 2 292 51
Årets resultat 12 9 4 4 8 0 3 1 11 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 602 4 865 5 951 7 203 4 467 2 957 3 917 1 008 1 192 56
Omsättningstillgångar 497 494 1 062 979 918 1 059 1 482 520 627 729
Tillgångar 4 099 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 165 157 152 148 140 140 137 136 125
Obeskattade reserver 285 125 625 550 760 490 590 315 315 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 558 3 739 4 827 5 986 3 596 2 352 3 522 660 900 0
Kortfristiga skulder 1 080 1 331 1 405 1 494 880 1 034 1 147 416 468 620
Skulder och eget kapital 4 099 5 360 7 013 8 182 5 385 4 016 5 399 1 528 1 819 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 624 528 647 542 568 451 398 277 272 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 242 281 234 229 159 119 89 108 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 764 4 318 6 019 4 577 5 049 4 482 4 044 2 563 2 168 1 359
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 233 2 106 1 855 2 289 2 340 2 241 2 022 1 282 1 084 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 388 308 285 294 240 272 193 165 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 127 793 1 534 1 225 1 545 1 000 890 309 398 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,01% -24,30% 21,56% -2,18% 4,40% 10,83% 57,78% 18,22% 73,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,12% -5,45% 5,02% 1,14% 8,82% 1,00% 6,19% 3,47% 17,48% 7,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,54% -6,93% 6,33% 2,03% 10,15% 0,89% 8,26% 2,07% 14,67% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,81% 40,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,06% -19,87% -6,16% -11,25% 0,81% 0,56% 8,28% 4,06% 7,33% 8,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,74% 4,90% 9,19% 6,81% 13,15% 12,48% 10,65% 23,81% 19,95% 19,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,02% 37,11% 75,59% 65,53% 104,32% 102,42% 129,21% 125,00% 133,97% 117,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...