Visa allt om Dentewert Aktiebolag
Visa allt om Dentewert Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 381 2 298 2 340 2 369 2 192 2 049 2 295 2 245 2 023 2 034
Övrig omsättning 15 25 22 24 25 51 38 22 21 19
Rörelseresultat (EBIT) 463 462 352 363 465 458 486 422 342 190
Resultat efter finansnetto 505 511 435 494 515 318 468 573 126 208
Årets resultat 399 494 351 397 302 188 392 483 52 175
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 19 27 35 0 5 12 21 37 57
Omsättningstillgångar 1 810 1 775 1 896 2 000 1 796 1 521 1 515 1 423 1 188 1 413
Tillgångar 1 821 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 642 1 677 1 622 1 701 1 499 1 325 1 345 1 170 912 1 034
Obeskattade reserver 3 5 125 125 118 5 5 91 139 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 113 175 209 179 196 178 183 175 258
Skulder och eget kapital 1 821 1 794 1 923 2 035 1 796 1 526 1 528 1 444 1 226 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 432 423 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 850 839 833 788 309 321 291 285 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 235 273 372 349 330 290 291 292 282
Utdelning till aktieägare 445 433 440 430 195 150 185 195 225 175
Omsättning 2 396 2 323 2 362 2 393 2 217 2 100 2 333 2 267 2 044 2 053
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 149 1 170 1 185 1 096 1 025 1 148 1 123 1 012 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 535 586 625 574 487 552 526 515 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 471 470 360 369 465 465 495 438 361 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,61% -1,79% -1,22% 8,07% 6,98% -10,72% 2,23% 10,97% -0,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,79% 28,43% 22,62% 24,28% 28,67% 32,04% 33,97% 39,68% 29,45% 14,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,25% 22,19% 18,59% 20,85% 23,49% 23,87% 22,61% 25,52% 17,84% 10,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,43% 84,33% 83,46% 83,79% 88,96% 85,75% 84,62% 82,23% 86,51% 78,96%
Rörelsekapital/omsättning 68,67% 72,32% 73,55% 75,60% 73,77% 64,67% 58,26% 55,23% 50,07% 56,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,30% 93,70% 89,42% 88,38% 88,31% 87,07% 88,26% 85,67% 82,55% 79,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 010,86% 1 530,09% 1 054,86% 925,84% 967,04% 760,20% 820,79% 753,01% 661,71% 538,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...