Visa allt om Susan Melin Hårteam AB
Visa allt om Susan Melin Hårteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 442 402 389 402 430 446 446 456 492 742
Övrig omsättning 61 75 100 112 108 105 76 67 67 60
Rörelseresultat (EBIT) 29 -25 0 15 23 6 13 -10 35 14
Resultat efter finansnetto 22 -33 -11 4 12 -4 4 -19 26 5
Årets resultat 18 -33 -11 3 9 -4 2 -6 8 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 0 0 0 0 8 16 24 32 0
Omsättningstillgångar 59 68 85 103 101 92 82 65 100 97
Tillgångar 72 68 85 103 101 100 99 90 132 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -60 -78 -45 -34 -37 -46 -43 -45 -39 -47
Obeskattade reserver 4 0 0 0 0 0 0 0 13 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 64 68 69 68 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 82 63 69 69 146 140 135 158 142
Skulder och eget kapital 72 68 85 103 101 100 99 90 132 97
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 157 0 172 147 139 165 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 138 147 132 0 155 0 0 0 0 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 76 80 75 83 83 88 80 80 88 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 477 489 514 538 551 522 523 559 802
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 442 402 389 402 430 446 446 456 492 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 233 213 242 243 264 232 235 263 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 -25 0 15 31 14 21 -2 43 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,95% 3,34% -3,23% -6,51% -3,59% 0,00% -2,19% -7,32% -33,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,28% -36,76% 0,00% 14,56% 22,77% 6,00% 13,13% -11,11% 26,52% 14,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,56% -6,22% 0,00% 3,73% 5,35% 1,35% 2,91% -2,19% 7,11% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,77% 75,87% 74,55% 76,37% 79,30% 79,82% 80,49% 75,00% 82,32% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning -9,73% -3,48% 5,66% 8,46% 7,44% -12,11% -13,00% -15,35% -11,79% -6,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -79,00% -114,71% -52,94% -33,01% -36,63% -46,00% -43,43% -50,00% -22,45% -46,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,59% 31,71% 50,79% 66,67% 66,67% 30,82% 25,00% 17,04% 29,11% 33,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...