Visa allt om Sergel Guld och Diamant Aktiebolag
Visa allt om Sergel Guld och Diamant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 644 2 890 3 040 2 730 3 135 3 647 3 202 3 937 4 045 3 932
Övrig omsättning 1 980 220 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 950 95 -25 -50 -20 335 102 594 682 253
Resultat efter finansnetto 1 950 96 -22 -44 -12 337 107 625 697 258
Årets resultat 1 521 93 -22 -44 -12 248 79 450 502 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Tillgångar 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 689 1 468 1 374 1 397 1 441 1 653 1 605 1 926 1 876 1 775
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 413 269 394 335 375 284 550 425 320
Skulder och eget kapital 2 192 1 881 1 644 1 791 1 776 2 028 1 888 2 476 2 301 2 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 321 300 300 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 560 658 621 710 612 253 175 185 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 48 155 173 158 196 189 152 134 87 178
Utdelning till aktieägare 500 1 300 0 0 0 200 200 400 400 400
Omsättning 2 624 3 110 3 050 2 730 3 135 3 647 3 202 3 937 4 045 3 932
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 215 963 1 013 910 1 045 1 216 1 067 1 312 1 348 1 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 69 238 278 259 303 271 243 209 191 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 950 95 -25 -50 -20 335 102 594 682 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,72% -4,93% 11,36% -12,92% -14,04% 13,90% -18,67% -2,67% 2,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 88,96% 5,10% -1,28% -2,46% -0,68% 16,62% 5,67% 25,32% 30,29% 12,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 302,80% 3,32% -0,69% -1,61% -0,38% 9,24% 3,34% 15,93% 17,23% 6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,68% 40,59% 47,50% 49,23% 48,77% 50,86% 47,88% 48,23% 50,01% 43,95%
Rörelsekapital/omsättning 262,27% 50,80% 45,23% 51,17% 45,96% 45,32% 50,09% 48,92% 46,38% 45,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,05% 78,04% 83,58% 78,00% 81,14% 81,51% 85,01% 77,79% 81,53% 84,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 435,79% 424,46% 335,69% 292,89% 312,84% 377,87% 426,06% 280,55% 304,71% 372,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...