Visa allt om Poppis Lek i Globen Aktiebolag
Visa allt om Poppis Lek i Globen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 481 7 210 7 134 8 211 7 633 7 705 7 824 7 676 7 738 7 090
Övrig omsättning - - - - 7 202 143 114 59 246
Rörelseresultat (EBIT) -51 420 104 131 -656 607 954 567 644 574
Resultat efter finansnetto -65 377 53 62 -696 594 729 538 188 95
Årets resultat 108 250 37 39 20 351 351 410 36 -125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 589 3 608 3 678 3 748 3 673 3 469 3 472 3 475 3 368 77
Omsättningstillgångar 2 458 2 893 2 740 2 755 3 159 2 746 2 461 2 498 2 292 5 077
Tillgångar 6 046 6 501 6 418 6 503 6 833 6 215 5 934 5 973 5 660 5 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 433 3 475 3 226 3 189 3 150 3 257 3 031 2 800 2 480 2 444
Obeskattade reserver 350 560 510 510 510 1 244 1 164 994 1 039 1 086
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 837 919 1 116 1 404 1 604 407 284 548 626 148
Kortfristiga skulder 1 426 1 547 1 567 1 400 1 569 1 307 1 454 1 631 1 514 1 476
Skulder och eget kapital 6 046 6 501 6 418 6 503 6 833 6 215 5 934 5 973 5 660 5 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 312 312 312 286 284 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 171 946 1 169 1 472 1 151 775 637 601 611 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 364 324 405 510 503 359 313 309 394 236
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 127 125 120 90 0
Omsättning 7 481 7 210 7 134 8 211 7 640 7 907 7 967 7 790 7 797 7 336
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 870 1 803 1 784 2 053 1 908 2 568 2 608 2 559 2 579 2 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 279 314 424 425 432 374 355 350 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 490 174 201 -604 610 957 576 702 631
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,76% 1,07% -13,12% 7,57% -0,93% -1,52% 1,93% -0,80% 9,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,84% 6,48% 1,64% 2,09% -9,59% 9,78% 16,09% 9,54% 11,70% 12,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,68% 5,84% 1,47% 1,66% -8,58% 7,89% 12,21% 7,43% 8,56% 8,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,13% 45,87% 44,67% 43,94% 41,06% 42,23% 42,14% 37,15% 37,10% 36,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,79% 18,67% 16,44% 16,50% 20,83% 18,68% 12,87% 11,29% 10,05% 50,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,30% 60,17% 56,46% 54,82% 51,60% 67,16% 65,54% 58,86% 57,03% 62,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,63% 97,48% 76,20% 76,86% 103,70% 67,79% 65,34% 87,31% 52,18% 253,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...