Visa allt om Tabula Rasa Holding AB
Visa allt om Tabula Rasa Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 70 033 83 238 94 012 87 928 71 609 72 083 93 699 89 539 91 272 96 299
Övrig omsättning 125 - 94 110 - 1 975 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 555 -1 257 2 102 2 160 -2 543 -2 451 6 684 3 181 3 789 2 364
Resultat efter finansnetto -6 846 247 620 2 176 -2 667 -2 237 6 879 3 145 3 311 2 127
Årets resultat -4 305 199 280 1 048 -1 398 -1 599 3 395 1 506 1 949 609
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 734 3 193 3 993 4 514 5 312 5 793 5 595 5 688 5 526 4 817
Omsättningstillgångar 32 682 39 056 40 577 36 462 27 326 31 077 32 554 29 109 28 943 42 779
Tillgångar 35 416 42 249 44 570 40 976 32 638 36 870 38 149 34 797 34 469 47 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 788 16 093 15 928 15 644 14 596 16 947 19 700 18 865 18 018 16 477
Minoritetsintressen 5 724 7 681 7 606 7 485 7 007 6 687 9 321 9 130 8 585 8 048
Avsättningar (tkr) 0 585 668 615 454 1 089 1 702 1 631 1 557 2 101
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 958 15 219
Kortfristiga skulder 17 904 17 890 20 368 17 232 10 581 12 146 7 426 5 171 5 351 5 751
Skulder och eget kapital 35 416 42 249 44 570 40 976 32 638 36 870 38 149 34 797 34 469 47 596
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 776 712 712 712 712 712 712 713 737 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 885 9 403 9 724 7 749 7 576 8 828 8 246 8 374 8 351 7 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 547 4 459 4 726 3 957 3 645 4 402 4 082 4 052 4 203 3 830
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 158 83 238 94 106 88 038 71 609 74 058 93 699 89 539 91 272 96 299
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 22 20 22 23 21 21 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 183 3 619 4 273 4 396 3 255 3 134 4 462 4 264 4 149 4 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 665 722 657 566 633 649 658 617 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 994 -494 2 969 2 988 -1 577 -1 567 7 359 3 880 4 571 3 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,86% -11,46% 6,92% 22,79% -0,66% -23,07% 4,65% -1,90% -5,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,88% 1,15% 5,47% 6,51% -7,26% -5,71% 18,34% 9,64% 11,40% 5,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,04% 0,58% 2,59% 3,03% -3,31% -2,92% 7,47% 3,75% 4,31% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,16% 51,57% 50,10% 47,26% 44,02% 46,39% 46,55% 46,72% 45,87% 40,41%
Rörelsekapital/omsättning 21,10% 25,43% 21,50% 21,87% 23,38% 26,26% 26,82% 26,73% 25,85% 38,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,28% 38,09% 35,74% 38,18% 44,72% 45,96% 51,64% 54,21% 52,27% 34,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,81% 79,39% 74,75% 137,42% 181,54% 167,14% 313,67% 383,79% 350,29% 526,83%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 -2 -1 -13 -4 -5 -2 -11 -54
Resultat efter finansnetto -2 0 -1 -1 20 -4 -5 2 618 2 864 248
Årets resultat -2 0 -1 -1 20 -4 -5 2 618 2 864 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 558 5 558 5 558 5 558 5 558
Omsättningstillgångar 136 139 154 155 156 70 1 150 1 155 80 88
Tillgångar 5 636 5 639 5 654 5 655 5 656 5 629 6 709 6 714 5 638 5 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 692 4 694 4 694 4 695 4 696 4 677 4 681 4 686 4 694 4 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 944 945 960 960 960 952 2 028 2 028 945 1 366
Skulder och eget kapital 5 636 5 639 5 654 5 655 5 656 5 629 6 709 6 714 5 638 5 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 1 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 0 -2 -1 -13 -4 -5 -2 -11 -54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,25% 83,24% 83,02% 83,02% 83,03% 83,09% 69,77% 69,79% 83,26% 75,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,41% 14,71% 16,04% 16,15% 16,25% 7,35% 56,71% 56,95% 8,47% 6,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...