Visa allt om VAN DER NOOTSKA PALATSET i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om VAN DER NOOTSKA PALATSET i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 460 14 526 14 998 15 920 16 365 16 112 14 340 15 050 16 113 16 189
Övrig omsättning 33 188 - - - - - 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) 562 1 028 1 126 1 857 2 690 2 307 1 013 817 1 039 1 162
Resultat efter finansnetto 635 1 062 1 221 2 205 2 749 2 412 1 287 756 890 1 329
Årets resultat 378 610 703 1 495 1 698 1 491 993 507 562 720
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 790 215 197 231 302 259 243 308 246
Omsättningstillgångar 6 677 7 109 8 165 8 346 8 673 7 643 6 497 5 557 5 402 6 222
Tillgångar 7 384 7 899 8 380 8 543 8 904 7 945 6 756 5 800 5 709 6 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 451 2 873 3 464 3 960 4 265 3 768 3 077 2 084 2 077 2 515
Obeskattade reserver 2 812 2 665 2 391 2 079 1 844 1 434 1 052 1 037 1 040 1 032
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 120 2 360 2 526 2 503 2 795 2 744 2 627 2 679 2 592 2 921
Skulder och eget kapital 7 384 7 899 8 380 8 543 8 904 7 945 6 756 5 800 5 709 6 468
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 1 149 1 088 1 030 1 092 1 070 810 1 120 1 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 027 5 128 4 006 4 116 4 018 3 988 3 842 4 239 4 028 3 818
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 888 1 808 1 967 1 902 1 887 1 898 1 853 1 960 2 117 2 238
Utdelning till aktieägare 350 800 1 200 1 200 1 800 1 200 800 0 500 1 000
Omsättning 14 493 14 714 14 998 15 920 16 365 16 112 14 340 15 092 16 113 16 189
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 17 17 15 15 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 851 854 882 936 963 1 074 956 941 1 007 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 409 417 418 412 468 454 442 461 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 1 117 1 231 1 971 2 806 2 422 1 116 916 1 152 1 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,45% -3,15% -5,79% -2,72% 1,57% 12,36% -4,72% -6,60% -0,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,61% 13,47% 14,57% 25,81% 31,74% 30,35% 19,03% 15,16% 19,62% 20,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,40% 7,32% 8,14% 13,85% 17,27% 14,96% 8,97% 5,84% 6,95% 8,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,43% 82,55% 83,77% 84,13% 85,07% 84,33% 84,07% 81,25% 81,24% 81,21%
Rörelsekapital/omsättning 31,51% 32,69% 37,60% 36,70% 35,92% 30,41% 26,99% 19,12% 17,44% 20,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,90% 62,69% 63,59% 64,29% 63,16% 60,73% 57,02% 48,80% 49,50% 50,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,92% 295,81% 318,17% 328,49% 305,87% 274,27% 242,18% 201,72% 202,82% 208,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...