Visa allt om Skandia Fonder AB
Visa allt om Skandia Fonder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 803 646 713 358 614 429 599 034 611 114 613 465 567 500 543 184 622 222 596 101
Övrig omsättning - - 698 - 315 4 137 3 058 11 052 2 756 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 920 26 920 21 478 25 100 27 364 25 622 38 046 34 965 44 006 46 536
Resultat efter finansnetto 28 628 27 279 22 341 26 638 29 320 26 094 38 852 41 088 49 720 49 982
Årets resultat -723 -699 -145 213 21 526 19 138 28 598 30 185 35 141 35 843
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 959 1 007 792 906 0 0 126 491 264 332
Omsättningstillgångar 178 171 171 683 186 085 145 366 150 532 151 413 218 926 191 627 230 659 233 633
Tillgångar 179 130 172 690 186 876 146 271 150 532 151 413 219 051 192 118 230 923 233 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 445 46 349 37 714 37 859 36 616 36 616 36 616 36 616 31 164 31 164
Obeskattade reserver 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 474 433 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 394 388 393 372 344 390 0
Kortfristiga skulder 123 211 125 908 148 757 108 018 113 528 114 404 182 063 155 158 199 369 202 801
Skulder och eget kapital 179 130 172 690 186 876 146 271 150 532 151 413 219 051 192 118 230 923 233 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 978 1 899 2 173 3 109 1 695 1 637 1 171 2 060 1 519 2 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 243 233 285
Löner till övriga anställda 4 001 6 340 6 682 8 419 4 342 4 688 2 765 6 754 3 739 2 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 336 5 912 5 932 6 700 3 309 3 423 3 321 5 184 2 789 3 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 803 646 713 358 615 127 599 034 611 429 617 602 570 558 554 236 624 978 596 101
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 11 7 8 8 8 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 80 365 71 336 61 443 54 458 87 302 76 683 70 938 67 898 124 444 119 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 511 1 468 1 535 1 773 1 452 1 287 1 099 1 953 2 166 1 739
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 995 26 994 21 552 25 119 27 364 25 622 38 065 35 034 44 074 46 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,66% 16,10% 2,57% -1,98% -0,38% 8,10% 4,48% -12,70% 4,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,15% 15,84% 11,97% 18,21% 19,49% 17,24% 17,76% 21,65% 21,81% 21,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,60% 3,83% 3,64% 4,45% 4,80% 4,25% 6,85% 7,66% 8,09% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,84% 6,42% 6,08% 6,23% 6,06% 6,03% 6,50% 6,71% 5,03% 5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,95% 26,84% 20,35% 25,88% 24,32% 24,18% 16,72% 19,06% 13,50% 13,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,61% 136,36% 125,09% 134,58% 132,59% 132,35% 120,25% 123,50% 115,69% 115,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...