Visa allt om Wasam Aktiebolag
Visa allt om Wasam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 386 48 241 46 351 41 769 48 500 43 388 35 803 45 441 40 898 36 675
Övrig omsättning - - - - 156 293 556 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 068 7 070 10 421 6 936 9 959 9 136 2 225 5 309 6 652 6 930
Resultat efter finansnetto 6 850 5 740 9 129 5 456 8 505 8 122 604 2 838 4 389 5 066
Årets resultat 2 763 1 320 9 103 5 534 6 736 6 299 390 1 119 1 851 2 701
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 299 53 616 54 709 56 171 57 133 57 161 57 844 59 098 59 260 43 501
Omsättningstillgångar 14 777 13 430 10 148 12 599 14 509 15 398 9 570 8 930 7 782 13 745
Tillgångar 67 076 67 047 64 857 68 770 71 643 72 559 67 414 68 028 67 043 57 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 992 11 229 9 909 13 107 12 873 11 137 9 838 9 448 8 329 6 478
Obeskattade reserver 9 914 10 135 10 714 10 687 10 894 9 795 8 487 8 470 7 287 5 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 235 34 310 35 510 36 980 37 880 39 080 40 280 41 480 42 680 34 173
Kortfristiga skulder 9 935 11 373 8 723 7 996 9 996 12 547 8 808 8 630 8 747 11 077
Skulder och eget kapital 67 076 67 047 64 857 68 770 71 643 72 559 67 414 68 028 67 043 57 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 621 0 60 550 558 541 1 231 64 690 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 689 12 571 11 629 10 936 10 788 9 648 9 480 10 848 9 379 8 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 416 4 321 4 122 4 015 3 827 3 435 3 874 3 812 3 709 3 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 386 48 241 46 351 41 769 48 656 43 681 36 359 45 441 40 898 36 675
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 39 36 38 34 35 40 37 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 300 1 270 1 188 1 160 1 276 1 276 1 023 1 136 1 105 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 477 441 452 434 427 442 417 413 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 800 9 767 12 033 8 777 12 083 11 075 4 261 7 367 8 708 8 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,37% 4,08% 10,97% -13,88% 11,78% 21,19% -21,21% 11,11% 11,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,04% 10,56% 16,11% 10,22% 14,05% 12,61% 3,31% 7,90% 10,22% 12,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% 14,68% 22,54% 16,83% 20,76% 21,08% 6,23% 11,83% 16,76% 19,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,35% 83,86% 83,81% 84,27% 83,92% 82,91% 82,23% 80,65% 81,49% 80,98%
Rörelsekapital/omsättning 9,80% 4,26% 3,07% 11,02% 9,31% 6,57% 2,13% 0,66% -2,36% 7,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,39% 28,54% 28,16% 30,51% 29,18% 25,30% 23,87% 22,85% 20,25% 18,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,06% 114,36% 111,11% 151,09% 139,74% 117,06% 103,56% 98,98% 85,42% 121,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...