Visa allt om Kumla Bil Aktiebolag
Visa allt om Kumla Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 10 7 992 34 947 66 350 86 825 76 545
Övrig omsättning - 154 24 - - 950 - - 1 278 572
Rörelseresultat (EBIT) -42 108 -19 -79 -175 -155 -826 -3 031 -381 -2 345
Resultat efter finansnetto 1 477 1 214 1 275 1 024 633 478 -1 362 -3 609 -1 373 -2 575
Årets resultat 1 477 1 214 1 275 1 024 633 478 -1 362 -3 609 -1 373 -2 575
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 651 11 130 10 024 8 728 7 625 6 814 3 305 4 352 4 200 6 641
Omsättningstillgångar 95 105 93 156 160 118 3 805 7 510 10 488 9 666
Tillgångar 12 746 11 235 10 117 8 884 7 785 6 932 7 111 11 862 14 688 16 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 249 1 772 558 -717 -1 741 -2 373 -2 852 -1 490 1 419 2 792
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 458 9 409 9 343 9 270 9 222 9 009 7 378 3 864 3 219 4 084
Kortfristiga skulder 40 54 215 331 304 297 2 584 9 488 10 051 9 430
Skulder och eget kapital 12 746 11 235 10 117 8 884 7 785 6 932 7 111 11 862 14 688 16 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 197 436 910 1 127 818
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 003 3 978 5 894 6 210 6 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 377 1 445 2 246 2 589 2 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 154 24 0 10 8 942 34 947 66 350 88 103 77 117
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 4 19 22 29 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 998 1 839 3 016 2 994 3 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 408 320 425 356 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 108 -19 -79 -175 -155 -772 -2 972 136 -1 769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -99,87% -77,13% -47,33% -23,58% 13,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 8,16% 9,30% -11,57% -25,54% -2,59% -14,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 6 350,00% 8,07% -2,35% -4,57% -0,44% -3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 23,31% 24,78% 17,09% 16,43% 16,69%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -1 440,00% -2,24% 3,49% -2,98% 0,50% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,49% 15,77% 5,52% -8,07% -22,36% -34,23% -40,11% -12,56% 9,66% 17,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,50% 194,44% 43,26% 47,13% 52,63% 39,73% 31,39% 13,44% 17,83% 17,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...