Visa allt om Catena Terminalen 1 AB
Visa allt om Catena Terminalen 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 557 10 536 10 799 10 750 10 430 10 426 10 268 10 005 9 647 10 611
Övrig omsättning - - - - - - 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 632 6 275 5 782 5 940 5 444 4 984 5 963 5 742 6 216 9 854
Resultat efter finansnetto 6 112 5 646 4 956 3 579 2 786 3 534 3 906 260 2 560 8 024
Årets resultat 1 459 1 735 860 3 433 1 840 2 604 2 875 440 1 644 5 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 054 59 408 60 970 62 554 64 140 125 288 126 768 128 640 130 041 70 523
Omsättningstillgångar 12 834 10 273 7 293 61 001 59 291 6 311 4 229 1 805 294 44
Tillgångar 71 888 69 681 68 263 123 555 123 431 131 599 130 997 130 445 130 335 70 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 236 46 777 39 896 39 036 37 024 35 686 34 851 32 934 32 494 30 849
Obeskattade reserver 1 110 893 677 758 564 276 276 276 276 0
Avsättningar (tkr) 0 0 5 146 4 825 5 383 5 000 4 617 4 233 4 099 3 691
Långfristiga skulder 14 977 14 977 14 977 74 427 74 053 82 123 87 464 90 288 89 832 0
Kortfristiga skulder 7 565 7 034 7 567 4 509 6 407 8 514 3 789 2 714 3 634 36 026
Skulder och eget kapital 71 888 69 681 68 263 123 555 123 431 131 599 130 997 130 445 130 335 70 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 557 10 536 10 799 10 750 10 430 10 426 10 295 10 005 9 647 10 611
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 131 7 837 7 366 7 525 7 017 6 550 7 529 7 304 7 821 10 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,20% -2,44% 0,46% 3,07% 0,04% 1,54% 2,63% 3,71% -9,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,23% 9,01% 8,47% 4,81% 4,41% 3,79% 4,55% 4,40% 4,77% 15,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,82% 59,59% 53,54% 55,26% 52,20% 47,80% 58,07% 57,39% 64,43% 100,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,80% 77,51% 57,39% 64,43% 99,07%
Rörelsekapital/omsättning 49,91% 30,74% -2,54% 525,51% 507,04% -21,13% 4,29% -9,09% -34,62% -339,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,30% 68,13% 59,22% 32,05% 30,33% 27,27% 26,76% 25,40% 25,08% 43,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,65% 146,05% 96,38% 1 352,87% 925,41% 74,12% 111,61% 66,51% 8,09% 0,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...