Visa allt om Grannas A Olssons Hemslöjds Aktiebolag
Visa allt om Grannas A Olssons Hemslöjds Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 327 16 948 16 272 13 272 15 863 14 279 14 299 13 364 13 883 12 711
Övrig omsättning 226 54 71 68 51 87 38 40 39 36
Rörelseresultat (EBIT) 1 896 1 089 1 197 1 859 802 400 1 376 881 714 650
Resultat efter finansnetto 1 906 1 140 1 241 1 893 836 437 1 384 949 725 650
Årets resultat 1 456 765 815 1 037 576 312 778 537 387 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 967 1 077 1 147 1 295 1 398 1 455 1 535 1 615 1 681 1 789
Omsättningstillgångar 11 633 9 681 9 343 8 407 6 689 6 222 5 843 4 905 4 561 4 070
Tillgångar 12 599 10 758 10 490 9 703 8 088 7 677 7 378 6 519 6 241 5 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 558 6 255 5 643 4 982 4 098 3 675 3 664 3 039 2 654 2 421
Obeskattade reserver 2 378 2 355 2 212 2 032 1 554 1 508 1 497 1 173 981 805
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 663 2 147 2 635 2 689 2 436 2 494 2 218 2 307 2 606 2 633
Skulder och eget kapital 12 599 10 758 10 490 9 703 8 088 7 677 7 378 6 519 6 241 5 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 300 0 0 1 156 1 134 1 003 959
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 300 - - 300 240 - -
Löner till övriga anställda 5 866 5 493 7 581 5 279 6 927 7 070 5 181 5 502 5 204 4 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 621 2 634 2 668 1 858 2 459 2 416 1 867 2 222 2 190 1 995
Utdelning till aktieägare 357 153 153 153 153 153 301 153 153 153
Omsättning 18 553 17 002 16 343 13 340 15 914 14 366 14 337 13 404 13 922 12 747
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 20 24 24 24 23 25 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 078 997 814 553 661 595 622 535 578 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 609 516 299 394 399 360 358 352 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 039 1 246 1 345 1 962 946 540 1 521 1 030 873 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,14% 4,15% 22,60% - 11,09% -0,14% 7,00% -3,74% 9,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,13% 10,63% 11,84% 19,51% 10,36% 5,69% 18,81% 14,54% 12,00% 11,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,40% 6,75% 7,63% 14,26% 5,28% 3,06% 9,71% 7,09% 5,40% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,42% 77,91% 77,77% 80,33% 78,77% 78,18% 77,43% 80,14% 83,04% 82,10%
Rörelsekapital/omsättning 48,94% 44,45% 41,22% 43,08% 26,81% 26,11% 25,35% 19,44% 14,08% 11,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,71% 75,22% 70,24% 66,78% 64,83% 62,35% 64,61% 59,57% 53,84% 51,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,98% 258,92% 197,72% 179,51% 101,93% 69,69% 101,35% 63,42% 69,92% 58,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...