Visa allt om Sommar på en tisdag AB
Visa allt om Sommar på en tisdag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 356 402 73 62 269 345 1 401 1 581 2 749 4 736
Övrig omsättning - - - - - 21 - 5 - 28
Rörelseresultat (EBIT) -69 152 53 50 -52 -175 42 -56 54 606
Resultat efter finansnetto -50 154 94 62 -67 -186 14 -77 11 596
Årets resultat -50 154 94 62 -67 -186 4 -13 34 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 325 350 150 167 53 67 83
Omsättningstillgångar 69 263 347 61 67 390 538 1 071 923 789
Tillgångar 169 363 347 386 417 540 705 1 124 990 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 267 268 174 111 79 265 261 274 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 66 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 50 50 150 150 150 150 534 278 29
Kortfristiga skulder 72 46 30 63 154 311 291 328 373 430
Skulder och eget kapital 169 363 347 386 417 540 705 1 124 990 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 84 282 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 211 137 0 0 0 0 128 357 812 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 157 51 0 0 0 0 112 270 305 136
Utdelning till aktieägare 0 155 80 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 356 402 73 62 269 366 1 401 1 586 2 749 4 764
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 0 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 356 402 - - - - 1 401 527 687 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 222 - - - - 345 311 283 180
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -69 152 53 50 -52 -158 56 -25 82 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,44% 450,68% 17,74% -76,95% -22,03% -75,37% -11,39% -42,49% -41,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,40% 43,80% 29,68% 19,43% -12,47% -32,41% 6,24% -3,02% 5,76% 69,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,48% 39,55% 141,10% 120,97% -19,33% -50,72% 3,14% -2,15% 2,07% 12,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,84% 53,98% 434,25% -3,23% -32,34% 22,90% 17,63% 47,00% 20,01% 7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,69% 73,55% 77,23% 45,08% 26,62% 14,63% 37,59% 23,22% 32,48% 43,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,83% 571,74% 1 156,67% 96,83% 43,51% 125,40% 184,88% 326,52% 247,45% 183,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...