Visa allt om Denthouse Aktiebolag
Visa allt om Denthouse Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 762 14 066 15 838 15 436 16 418 19 266 21 835 19 855 19 962 17 034
Övrig omsättning 179 50 64 4 106 - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 217 336 611 410 82 831 1 028 291 854 560
Resultat efter finansnetto 141 267 538 316 10 752 905 225 772 480
Årets resultat 172 234 371 180 8 365 483 101 398 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 8 25 47 73 118 130 186 242 168
Omsättningstillgångar 5 771 6 388 6 748 5 913 6 336 6 795 7 144 7 504 6 925 7 683
Tillgångar 5 803 6 396 6 773 5 959 6 409 6 912 7 274 7 690 7 167 7 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 072 1 701 1 466 1 096 916 908 1 143 660 1 659 1 361
Obeskattade reserver 713 860 944 951 973 1 120 1 030 818 765 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 420 199 400 479 1 058 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 597 3 636 3 962 3 434 3 462 4 884 5 101 6 212 4 743 5 928
Skulder och eget kapital 5 803 6 396 6 773 5 959 6 409 6 912 7 274 7 690 7 167 7 852
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 276 2 236 2 340 1 046 771 1 066 1 157 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - 276 0 - - - 0 228 210
Löner till övriga anställda 2 464 1 486 1 496 0 0 1 633 1 709 1 449 1 479 1 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 134 837 955 787 824 1 135 1 019 1 073 1 057 912
Utdelning till aktieägare 0 800 0 0 0 0 600 0 1 100 100
Omsättning 17 941 14 116 15 902 15 440 16 524 19 266 21 835 19 855 19 962 17 049
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 7 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 960 2 813 3 168 3 087 2 345 2 408 2 729 3 309 3 327 2 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 483 563 673 520 492 455 575 593 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 224 353 633 436 149 905 1 108 371 942 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,28% -11,19% 2,60% -5,98% -14,78% -11,77% 9,97% -0,54% 17,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,77% 5,27% 9,05% 7,01% 1,44% 12,04% 14,13% 3,81% 11,94% 7,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,23% 2,40% 3,87% 2,71% 0,56% 4,32% 4,71% 1,48% 4,29% 3,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,82% 37,54% 39,15% 41,34% 42,35% 43,45% 38,41% 35,72% 38,98% 36,86%
Rörelsekapital/omsättning 12,24% 19,56% 17,59% 16,06% 17,51% 9,92% 9,36% 6,51% 10,93% 10,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,06% 37,08% 32,52% 30,15% 25,48% 25,08% 26,15% 16,24% 30,83% 22,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,97% 80,47% 75,87% 64,36% 59,68% 55,14% 47,32% 51,05% 61,06% 70,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...