Visa allt om Teddington AB
Visa allt om Teddington AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 046 11 375 10 104 9 735 11 196 9 853 11 775 12 568 12 860 8 046
Övrig omsättning 393 396 366 449 1 943 1 067 - 54 28 414
Rörelseresultat (EBIT) 784 722 1 269 361 1 558 319 296 644 1 125 851
Resultat efter finansnetto 786 723 1 270 392 1 626 370 299 684 1 171 876
Årets resultat 22 8 1 094 62 885 225 224 389 686 620
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 144 210 216 311 124 140 223 319 267
Omsättningstillgångar 5 614 4 756 3 926 3 581 5 722 4 208 4 411 4 968 5 031 4 099
Tillgångar 5 800 4 899 4 136 3 797 6 033 4 331 4 551 5 191 5 351 4 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 1 294 1 287 192 1 230 345 344 509 806 740
Obeskattade reserver 300 300 300 1 240 1 196 782 724 752 624 427
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Långfristiga skulder 1 693 1 100 600 0 1 217 1 223 1 408 1 678 1 636 1 546
Kortfristiga skulder 2 490 2 205 1 949 2 364 2 390 1 981 2 075 2 203 2 285 1 654
Skulder och eget kapital 5 800 4 899 4 136 3 797 6 033 4 331 4 551 5 191 5 351 4 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 661 758 241 234 361 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 704 2 437 1 872 2 407 2 130 1 669 2 482 2 266 1 865 1 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 083 1 042 701 891 1 264 1 162 1 340 1 165 1 057 824
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 100 0 224 389 686 620
Omsättning 13 439 11 771 10 470 10 184 13 139 10 920 11 775 12 622 12 888 8 460
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 8 7 8 8 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 631 1 625 1 684 1 623 1 400 1 408 1 472 1 571 2 143 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 499 431 548 530 542 432 416 519 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 877 788 1 335 466 1 649 419 379 777 1 251 953
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,69% 12,58% 3,79% -13,05% 13,63% -16,32% -6,31% -2,27% 59,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,57% 14,76% 30,78% 10,38% 26,98% 8,54% 6,68% 13,43% 21,90% 20,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,03% 6,36% 12,60% 4,05% 14,54% 3,76% 2,58% 5,55% 9,11% 10,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,29% 49,52% 53,28% 52,19% 48,76% 47,32% 43,73% 43,33% 43,13% 46,33%
Rörelsekapital/omsättning 23,95% 22,43% 19,57% 12,50% 29,76% 22,60% 19,84% 22,00% 21,35% 30,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,72% 31,19% 36,77% 29,13% 35,00% 21,27% 19,28% 20,24% 23,46% 24,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,71% 125,85% 113,19% 87,69% 178,33% 147,30% 135,81% 156,51% 167,96% 195,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...