Visa allt om BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
Visa allt om BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 215 054 2 276 758 2 166 426 1 440 637 1 522 105 3 206 112 3 768 070 4 446 412 3 149 340 1 925 309
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 267 135 182 023 128 931 -86 578 17 442 -58 642 228 225 368 000 301 136 76 757
Resultat efter finansnetto 256 651 173 718 115 769 -91 820 16 701 -66 142 223 320 375 935 325 492 112 009
Årets resultat 58 548 50 386 86 688 3 867 34 924 -49 366 193 194 255 071 247 831 90 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 145 402 891 387 432 426 464 425 919 351 604 350 526 361 048 387 481 407 886
Omsättningstillgångar 3 020 919 3 195 031 2 932 250 2 919 173 2 094 305 2 599 274 3 057 566 3 694 120 4 455 970 4 114 537
Tillgångar 3 435 064 3 597 922 3 319 682 3 345 637 2 520 224 2 950 878 3 408 092 4 055 168 4 843 451 4 522 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 342 940 1 284 392 1 233 890 1 229 102 1 276 195 1 260 802 1 385 209 1 278 800 1 077 700 873 700
Obeskattade reserver 79 054 48 390 48 236 46 940 150 530 180 236 225 570 270 656 240 192 264 305
Avsättningar (tkr) 380 684 341 580 308 732 301 505 333 588 372 527 313 134 317 565 275 743 235 775
Långfristiga skulder 248 140 872 418 1 214 000 1 120 000 0 0 27 098 290 544 859 095 1 549 316
Kortfristiga skulder 1 384 246 1 051 142 514 824 648 090 759 911 1 137 313 1 457 081 1 897 603 2 390 721 1 599 327
Skulder och eget kapital 3 435 064 3 597 922 3 319 682 3 345 637 2 520 224 2 950 878 3 408 092 4 055 168 4 843 451 4 522 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 706 2 615 2 037 4 269 3 562 3 449 3 322 2 946 2 168 2 962
Varav tantiem till styrelse & VD - 744 200 392 1 130 1 060 1 046 784 165 618
Löner till övriga anställda 404 960 402 695 372 835 370 829 378 218 396 864 422 161 433 023 422 571 375 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - 4 073 4 407 6 777 9 521 9 182 7 334 6 052 5 604
Sociala kostnader 178 218 176 089 166 115 170 682 193 728 207 186 195 539 218 448 183 671 162 608
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 215 054 2 276 758 2 166 426 1 440 637 1 522 105 3 206 112 3 768 070 4 446 412 3 149 340 1 925 309
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 854 859 785 775 814 912 992 1 115 1 177 1 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 765 2 650 2 760 1 859 1 870 3 515 3 798 3 988 2 676 1 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 689 704 707 666 626 587 517 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 267 135 182 023 163 178 -48 315 50 769 -15 809 288 706 429 959 351 266 119 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,21% 5,09% 50,38% -5,35% -52,52% -14,91% -15,26% 41,19% 63,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,80% 5,29% 4,17% -2,31% 1,12% -1,85% 6,86% 9,57% 6,92% 2,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,33% 8,36% 6,39% -5,37% 1,85% -1,70% 6,21% 8,73% 10,64% 6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,28% 17,61% 18,67% 19,51% 28,90% 14,39% 19,54% 16,20% 18,31% 16,25%
Rörelsekapital/omsättning 50,91% 94,16% 111,59% 157,64% 87,67% 45,60% 42,47% 40,40% 65,58% 130,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,89% 36,75% 38,30% 37,77% 55,04% 47,23% 45,52% 36,34% 25,82% 23,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,55% 270,55% 513,13% 352,14% 205,46% 167,83% 107,97% 85,91% 91,93% 151,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...