Visa allt om Mattssons Guld Aktiebolag
Visa allt om Mattssons Guld Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 691 7 181 7 664 12 434 12 776 11 995 4 652 3 645 3 099 2 807
Övrig omsättning 4 600 40 3 1 78 - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 364 260 -278 72 2 305 1 733 1 216 707 470 301
Resultat efter finansnetto 366 263 -269 89 2 326 2 141 1 217 714 468 298
Årets resultat 373 200 42 60 1 313 1 083 677 395 290 186
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 520 2 523 2 614 3 003 3 031 2 155 615 326 391 459
Omsättningstillgångar 3 366 3 568 3 658 4 003 4 411 3 616 3 480 2 714 2 165 1 909
Tillgångar 5 887 6 091 6 272 7 006 7 442 5 771 4 096 3 040 2 556 2 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 609 3 936 3 891 4 018 4 288 3 276 2 492 2 016 1 711 1 510
Obeskattade reserver 1 485 1 618 1 630 1 966 1 983 1 457 802 516 363 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 34 0 0 0 0 0 0 240
Kortfristiga skulder 793 536 718 1 022 1 170 1 039 801 508 481 312
Skulder och eget kapital 5 887 6 091 6 272 7 006 7 442 5 771 4 096 3 040 2 556 2 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 416 240 495 372 488 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 225 1 402 1 418 1 558 940 774 547 548 451 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 448 480 482 503 393 321 324 307 324 215
Utdelning till aktieägare 700 700 155 169 330 300 300 200 90 89
Omsättning 6 695 7 781 7 704 12 437 12 777 12 073 4 652 3 645 3 120 2 807
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 230 1 795 1 533 2 487 3 194 3 998 1 551 1 215 1 033 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 477 386 416 441 447 457 412 423 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 540 617 111 459 2 637 1 811 1 284 772 536 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,82% -6,30% -38,36% -2,68% 6,51% 157,85% 27,63% 17,62% 10,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,22% 4,32% -4,29% 1,28% 31,24% 37,08% 29,71% 23,45% 18,47% 12,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,47% 3,66% -3,51% 0,72% 18,20% 17,84% 26,16% 19,56% 15,23% 10,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,00% 41,44% 41,48% 32,86% 45,98% 34,56% 69,71% 69,93% 72,93% 63,34%
Rörelsekapital/omsättning 38,45% 42,22% 38,36% 23,97% 25,37% 21,48% 57,59% 60,52% 54,34% 56,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,98% 85,34% 82,31% 78,03% 77,26% 75,37% 75,27% 78,54% 77,17% 73,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,47% 202,99% 160,45% 139,33% 109,06% 126,66% 89,14% 93,11% 106,65% 84,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...