Visa allt om Trio Tryck Aktiebolag
Visa allt om Trio Tryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 825 12 395 9 614 10 962 11 154 10 233 9 703 8 090 7 676 8 886
Övrig omsättning 267 340 318 338 765 249 - 31 - 138
Rörelseresultat (EBIT) 856 373 -57 730 1 145 566 608 -287 -203 443
Resultat efter finansnetto 867 358 -89 806 1 133 563 583 -346 -286 400
Årets resultat 480 270 64 435 319 228 310 32 39 129
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 1 836 2 200 2 438 2 795 1 313 1 624 1 825 2 383 2 933
Omsättningstillgångar 4 181 3 371 2 899 3 193 2 779 2 628 1 859 1 561 1 640 2 050
Tillgångar 5 682 5 207 5 099 5 630 5 575 3 941 3 483 3 386 4 022 4 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 526 2 046 1 776 1 712 1 277 1 958 1 730 1 421 1 388 1 349
Obeskattade reserver 1 505 1 265 1 265 1 433 1 187 496 250 100 500 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 400 700 1 000 0 184 619 828 1 445
Kortfristiga skulder 1 650 1 796 1 658 1 784 2 110 1 486 1 318 1 247 1 306 1 338
Skulder och eget kapital 5 682 5 207 5 099 5 630 5 575 3 941 3 483 3 386 4 022 4 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 323 318 318 300 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 495 3 221 2 939 2 992 2 970 2 621 2 556 2 281 2 192 2 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 440 1 291 1 237 1 140 1 118 1 252 1 236 1 093 1 074 1 034
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 092 12 735 9 932 11 300 11 919 10 482 9 703 8 121 7 676 9 024
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 383 1 240 961 1 096 1 115 1 137 1 078 899 853 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 457 420 418 413 428 431 392 381 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 192 737 300 1 088 1 492 877 921 271 395 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,54% 28,93% -12,30% -1,72% 9,00% 5,46% 19,94% 5,39% -13,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,38% 7,18% -1,12% 15,20% 21,36% 14,46% 17,46% -8,42% -5,00% 8,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% 3,02% -0,59% 7,81% 10,68% 5,57% 6,27% -3,52% -2,62% 5,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,06% 64,59% 71,10% 69,80% 68,51% 68,97% 71,72% 70,69% 70,91% 68,07%
Rörelsekapital/omsättning 18,31% 12,71% 12,91% 12,85% 6,00% 11,16% 5,58% 3,88% 4,35% 8,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,12% 58,24% 54,18% 49,17% 38,60% 58,96% 54,96% 44,09% 43,46% 39,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,15% 178,40% 167,61% 173,99% 128,96% 172,48% 135,81% 119,49% 119,98% 147,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...