Visa allt om CR Förmånsleasing Aktiebolag
Visa allt om CR Förmånsleasing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 218 087 240 753 191 273 116 147 297 637 172 869 109 921 248 016 329 839 224 914
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 061 567 350 1 369 -12 644 2 083 7 735 -16 677 15 -3 864
Resultat efter finansnetto -919 1 221 1 348 1 461 -8 039 4 352 8 403 -10 005 985 -4 265
Årets resultat -919 1 221 519 1 103 -5 256 3 797 6 349 -5 737 710 -4 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 576 131 4 585 131 135 1 134 750 3 825 3 502
Omsättningstillgångar 6 529 10 805 12 051 15 007 9 789 17 360 12 752 9 822 25 168 22 920
Tillgångar 6 571 11 381 12 182 19 592 9 920 17 495 13 886 10 572 28 993 26 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 309 6 228 10 560 8 856 8 003 14 385 12 588 6 239 11 976 10 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 873 0 0 0 1 732 0 0
Kortfristiga skulder 4 262 5 153 1 622 7 863 1 917 3 110 1 298 2 601 17 017 16 300
Skulder och eget kapital 6 571 11 381 12 182 19 592 9 920 17 495 13 886 10 572 28 993 26 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 500 400 250 1 125 2 000 0 0 480
Omsättning 218 087 240 753 191 273 116 147 297 637 172 869 109 921 248 016 329 839 224 914
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 007 621 404 1 423 -12 611 2 115 7 949 -16 464 324 -3 488
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,41% 25,87% 64,68% -60,98% 72,17% 57,27% -55,68% -24,81% 46,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,37% 12,06% 13,57% 8,46% -79,22% 25,72% 61,05% -92,04% 5,67% -12,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,34% 0,57% 0,86% 1,43% -2,64% 2,60% 7,71% -3,92% 0,50% -1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -0,88% 0,29% 0,26% 1,30% -4,22% 1,27% 7,46% -6,63% 0,15% -1,54%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% 2,35% 5,45% 6,15% 2,64% 8,24% 10,42% 2,91% 2,47% 2,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,14% 54,72% 86,69% 45,20% 80,68% 82,22% 90,65% 59,01% 41,31% 38,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,35% 131,11% 607,03% 87,10% 405,11% 387,46% 813,10% 218,61% 93,88% 61,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...