Visa allt om Hönö Sko Aktiebolag
Visa allt om Hönö Sko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 812 3 850 3 732 3 770 3 792 4 534 4 023 4 000 4 216 5 130
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 328 63 212 144 228 184 339 247 238
Resultat efter finansnetto -21 323 60 201 134 222 177 329 236 222
Årets resultat 140 257 161 141 73 111 90 175 128 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 34 62 91 120 151 75 36 29 35
Omsättningstillgångar 2 067 2 129 1 859 1 933 2 015 1 805 1 625 1 630 1 622 966
Tillgångar 2 096 2 163 1 921 2 024 2 135 1 956 1 700 1 667 1 650 1 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 550 1 410 1 154 993 852 779 668 578 403 276
Obeskattade reserver 102 205 212 359 352 318 250 197 113 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 152 155 304 501 300 300 400 614 261
Kortfristiga skulder 391 397 400 368 430 559 482 491 519 408
Skulder och eget kapital 2 096 2 163 1 921 2 024 2 135 1 956 1 700 1 667 1 650 1 001
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 421 389 304 342 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 733 683 714 580 658 285 241 196 136 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 330 172 182 140 226 326 183 153 153 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 812 3 850 3 732 3 770 3 792 4 534 4 023 4 000 4 216 5 130
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 953 963 933 1 257 1 264 1 134 1 006 1 333 1 405 1 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 266 215 227 242 296 260 205 218 210 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 356 92 241 175 254 188 342 253 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,99% 3,16% -1,01% -0,58% -16,37% 12,70% 0,57% -5,12% -17,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,72% 15,16% 3,33% 10,52% 6,79% 11,66% 10,82% 20,58% 14,97% 23,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,39% 8,52% 1,71% 5,65% 3,82% 5,03% 4,57% 8,58% 5,86% 4,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,22% 43,14% 40,41% 37,75% 40,72% 39,85% 36,84% 35,62% 31,36% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 43,97% 44,99% 39,09% 41,51% 41,80% 27,48% 28,41% 28,48% 26,16% 10,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,75% 72,58% 68,68% 62,13% 52,06% 51,81% 50,13% 43,18% 29,36% 31,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,23% 80,60% 82,50% 100,54% 29,53% 61,72% 35,06% 35,23% 26,78% 17,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...