Visa allt om Ulla Norenius Buss Aktiebolag
Visa allt om Ulla Norenius Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 746 1 295 1 261 1 052 868 932 746 781 725 666
Övrig omsättning - 16 52 - 30 - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 468 228 372 136 85 98 1 45 25 -44
Resultat efter finansnetto 461 215 360 112 87 98 7 47 17 -51
Årets resultat 215 75 154 39 47 58 12 26 12 -51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 671 830 509 600 691 52 58 120 190 261
Omsättningstillgångar 1 403 993 906 616 681 602 427 406 367 376
Tillgångar 2 074 1 823 1 415 1 216 1 371 654 485 526 557 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 789 713 559 520 473 415 422 396 385
Obeskattade reserver 560 376 259 98 42 20 0 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 265 401 275 346 451 4 5 2 23 111
Kortfristiga skulder 315 257 168 212 359 157 65 92 138 142
Skulder och eget kapital 2 074 1 823 1 415 1 216 1 371 654 485 526 557 637
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 361 271 275 278 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 526 458 328 355 336 5 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 221 192 146 156 160 167 135 140 131 127
Utdelning till aktieägare 100 70 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 1 746 1 311 1 313 1 052 898 932 764 781 725 666
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 873 648 1 261 1 052 868 932 746 781 725 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 333 488 523 503 550 419 415 409 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 627 349 463 227 91 104 63 115 96 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,83% 2,70% 19,87% 21,20% -6,87% 24,93% -4,48% 7,72% 8,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,76% 12,56% 26,43% 11,27% 6,35% 14,98% 1,65% 10,27% 5,39% -5,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,03% 17,68% 29,66% 13,02% 10,02% 10,52% 1,07% 6,91% 4,14% -5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,31% 84,63% 79,94% 79,09% 73,73% 80,04% 71,85% 77,72% 78,90% 76,43%
Rörelsekapital/omsättning 62,31% 56,83% 58,52% 38,40% 37,10% 47,75% 48,53% 40,20% 31,59% 35,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,09% 59,37% 64,67% 51,91% 40,19% 74,58% 85,57% 81,60% 71,10% 60,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,40% 386,38% 539,29% 290,57% 189,69% 383,44% 656,92% 441,30% 265,94% 264,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...