Visa allt om Torgboden i Bollnäs Aktiebolag
Visa allt om Torgboden i Bollnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 898 2 465 1 651 2 229 2 504 2 267 2 354 3 052 3 024 2 839
Övrig omsättning - 7 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 697 510 -60 167 -62 60 -200 34 14 51
Resultat efter finansnetto 697 508 -79 147 -73 46 -214 27 7 45
Årets resultat 399 356 -79 138 -73 46 -214 18 50 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 4 6 8 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 451 1 643 1 003 1 189 822 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Tillgångar 2 451 1 644 1 007 1 195 830 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 731 375 454 316 389 343 557 604 619
Obeskattade reserver 261 91 0 0 0 0 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 200 195 96 18 66 114 0 0 0
Kortfristiga skulder 960 622 437 645 496 629 519 733 828 1 014
Skulder och eget kapital 2 451 1 644 1 007 1 195 830 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 121 300 293 321 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 20 43
Löner till övriga anställda 441 140 364 496 641 418 376 314 260 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 46 104 165 199 169 237 239 204 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
Omsättning 3 898 2 472 1 651 2 229 2 504 2 267 2 354 3 052 3 024 2 839
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 949 1 233 826 1 115 1 252 1 134 1 177 1 526 1 512 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 267 101 235 315 381 308 400 394 398 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 698 512 -58 169 -62 60 -200 34 14 51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,13% 49,30% -25,93% -10,98% 10,45% -3,70% -22,87% 0,93% 6,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,44% 31,02% -5,96% 13,97% -7,47% 5,54% -20,49% 2,71% 1,12% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,88% 20,69% -3,63% 7,49% -2,48% 2,65% -8,50% 1,15% 0,53% 1,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,92% 43,00% 48,46% 50,83% 42,29% 45,92% 44,48% 40,69% 40,44% 39,38%
Rörelsekapital/omsättning 38,25% 41,42% 34,28% 24,41% 13,02% 20,07% 19,41% 18,25% 19,94% 24,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,41% 48,78% 37,24% 37,99% 38,07% 35,89% 35,14% 43,18% 42,21% 39,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,94% 140,68% 100,00% 90,23% 47,38% 87,76% 99,61% 68,62% 89,13% 109,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...