Visa allt om Aktiebolaget LEVE Plastprodukter
Visa allt om Aktiebolaget LEVE Plastprodukter

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 352 988 1 026 1 172 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Övrig omsättning - - - 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 44 181 221 168 57 369 -102 286 269
Resultat efter finansnetto -1 48 186 224 168 57 369 -102 287 269
Årets resultat -13 18 182 169 168 43 369 20 360 152
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 929 1 871 1 725 1 581 1 590 1 614 1 640 1 645 1 678 1 647
Omsättningstillgångar 834 839 961 1 092 972 666 610 675 824 711
Tillgångar 2 762 2 710 2 687 2 673 2 561 2 280 2 250 2 321 2 502 2 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 697 679 682 620 624 707 694 719 730
Obeskattade reserver 30 30 30 30 0 0 0 0 122 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 020 583 583 583 501 387 315 229 209 182
Kortfristiga skulder 179 1 400 1 395 1 378 1 440 1 269 1 229 1 397 1 452 1 251
Skulder och eget kapital 2 762 2 710 2 687 2 673 2 561 2 280 2 250 2 321 2 502 2 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 30 46 45 53 45 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 162 0 0 0 0 0 27 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 0 0 0 9 14 23 17 15 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 1 352 988 1 026 1 187 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 - - - 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 - - - 45 64 98 74 98 77
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 47 187 230 192 83 404 -55 333 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,84% -3,70% -12,46% -2,74% -7,38% -12,21% 3,28% 10,05% 7,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,04% 1,77% 6,92% 8,42% 6,56% 2,50% 16,40% -4,35% 11,47% 11,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,07% 4,86% 18,13% 19,20% 13,94% 4,38% 24,90% -7,04% 22,01% 22,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,33% 48,28% 53,02% 58,87% 64,15% 57,49% 64,78% 47,80% 62,19% 61,91%
Rörelsekapital/omsättning 48,45% -56,78% -42,30% -24,40% -38,84% -46,35% -41,77% -50,31% -48,16% -44,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,18% 26,58% 26,14% 26,34% 24,21% 27,37% 31,42% 29,90% 32,25% 36,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 432,40% 55,43% 64,01% 72,93% 60,28% 42,95% 35,80% 36,72% 42,22% 47,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...