Visa allt om Kosters Trädgårdar Aktiebolag
Visa allt om Kosters Trädgårdar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 881 3 197 3 740 3 151 3 070 2 896 2 914 2 515 2 040 1 797
Övrig omsättning 70 48 72 55 59 85 151 42 66 46
Rörelseresultat (EBIT) -7 -14 -92 -165 -283 116 126 154 191 192
Resultat efter finansnetto -36 -40 -184 -253 -376 40 45 91 132 151
Årets resultat -36 -40 -184 -253 -337 27 19 45 91 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 511 1 485 1 450 1 372 1 474 1 298 1 266 1 351 1 383 1 407
Omsättningstillgångar 829 819 996 560 434 409 327 272 335 323
Tillgångar 2 340 2 304 2 445 1 932 1 908 1 706 1 592 1 623 1 718 1 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 358 394 85 268 321 359 331 313 346 254
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 39 0 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0
Långfristiga skulder 1 354 1 417 1 558 793 583 469 671 724 663 720
Kortfristiga skulder 628 494 803 871 1 004 841 551 561 710 755
Skulder och eget kapital 2 340 2 304 2 445 1 932 1 908 1 706 1 592 1 623 1 718 1 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 240 222 227 245 148 30 80 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 161 962 956 839 891 672 805 589 495 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 323 297 307 302 312 250 263 192 170 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Omsättning 3 951 3 245 3 812 3 206 3 129 2 981 3 065 2 557 2 106 1 843
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 776 639 748 630 614 724 583 629 510 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 269 308 282 290 290 253 215 195 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 118 56 -15 -149 234 235 261 323 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,40% -14,52% 18,69% 2,64% 6,01% -0,62% 15,86% 23,28% 13,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,30% -0,61% -3,76% -8,49% -14,83% 6,80% 7,91% 9,55% 11,12% 11,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,18% -0,44% -2,46% -5,20% -9,22% 4,01% 4,32% 6,16% 9,36% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,50% 64,09% 60,51% 60,14% 63,09% 65,06% 63,11% 62,35% 69,56% 67,22%
Rörelsekapital/omsättning 5,18% 10,17% 5,16% -9,87% -18,57% -14,92% -7,69% -11,49% -18,38% -24,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,30% 17,10% 3,48% 13,87% 16,82% 22,73% 20,79% 20,39% 20,14% 14,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,98% 116,40% 80,82% 60,51% 40,54% 47,21% 54,63% 45,81% 42,96% 40,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...