Visa allt om Regas AB
Visa allt om Regas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 159 9 113 10 402 9 974 10 655 9 313 8 605 9 694 10 331 9 841
Övrig omsättning - 23 3 - 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 -278 136 360 228 241 154 156 988 945
Resultat efter finansnetto 29 -350 70 296 175 194 124 145 961 903
Årets resultat 29 -140 52 291 153 158 105 136 688 511
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 32 59 76 93 32 35 48 26 39
Omsättningstillgångar 4 494 4 172 4 656 4 584 4 239 4 047 4 196 3 508 4 261 3 206
Tillgångar 4 502 4 204 4 715 4 660 4 332 4 079 4 231 3 556 4 287 3 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 2 007 2 147 2 195 2 004 1 921 1 813 1 827 1 782 1 214
Obeskattade reserver 0 0 210 210 313 349 374 401 457 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 022 830 737 458 343 170 250 21 104 187
Kortfristiga skulder 1 693 1 367 1 621 1 796 1 672 1 640 1 794 1 307 1 945 1 387
Skulder och eget kapital 4 502 4 204 4 715 4 660 4 332 4 079 4 231 3 556 4 287 3 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 351 336 348 307 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 157 2 301 2 303 2 222 2 168 1 764 1 783 1 881 1 911 1 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 098 1 022 1 092 1 142 1 007 978 985 1 003 974 650
Utdelning till aktieägare 250 0 0 100 100 70 50 120 90 120
Omsättning 9 159 9 136 10 405 9 974 10 675 9 313 8 605 9 694 10 331 9 841
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 9 9 9 9 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 145 1 013 1 156 1 108 1 184 1 035 956 1 077 939 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 376 385 378 363 273 331 371 301 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 -251 165 395 260 255 177 179 1 001 1 059
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,50% -12,39% 4,29% -6,39% 14,41% 8,23% -11,23% -6,17% 4,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,40% -6,54% 2,91% 7,73% 5,26% 5,91% 3,73% 4,84% 23,28% 29,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,18% -3,02% 1,32% 3,61% 2,14% 2,59% 1,84% 1,77% 9,66% 9,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,13% 51,74% 50,71% 53,62% 48,63% 53,67% 56,00% 54,28% 51,79% 42,79%
Rörelsekapital/omsättning 30,58% 30,78% 29,18% 27,95% 24,09% 25,85% 27,91% 22,70% 22,42% 18,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,46% 47,74% 49,01% 50,42% 51,59% 53,40% 49,37% 59,50% 49,24% 47,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,52% 88,59% 80,94% 80,51% 75,78% 74,57% 77,98% 77,20% 81,75% 96,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...