Visa allt om AB Gunnar Löfberg
Visa allt om AB Gunnar Löfberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 050 990 990 990 666 668 648 916 8 791 9 013
Övrig omsättning 268 112 100 - 31 100 - 23 84 142
Rörelseresultat (EBIT) -248 -1 129 18 -524 -390 -407 -66 3 2 135 1 757
Resultat efter finansnetto -287 -1 129 12 -523 -376 -159 2 273 -202 2 017 1 902
Årets resultat 2 856 2 785 2 238 2 217 -297 122 1 603 -255 1 419 1 435
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 931 18 537 18 779 18 421 14 262 9 717 9 141 5 808 3 246 2 750
Omsättningstillgångar 12 404 9 763 7 742 5 979 6 566 11 467 7 907 5 626 9 585 9 004
Tillgångar 30 335 28 300 26 521 24 400 20 828 21 184 17 047 11 434 12 831 11 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 867 26 168 23 538 21 450 19 377 17 914 14 904 10 836 11 184 9 854
Obeskattade reserver 1 035 1 925 1 934 1 934 899 899 1 174 284 255 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 168 1 049 1 016 553 2 371 969 314 1 393 1 645
Skulder och eget kapital 30 335 28 300 26 521 24 400 20 828 21 184 17 047 11 434 12 831 11 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 512 227 150 75 158 165 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 36 34 177 98 129 76 114 138 203
Utdelning till aktieägare 247 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 318 1 102 1 090 990 697 768 648 939 8 875 9 155
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 495 666 668 648 916 8 791 9 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 355 328 299 174 317 343 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 -836 328 -364 -204 -216 80 103 2 255 1 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,06% 0,00% 0,00% 48,65% -0,30% 3,09% -29,26% -89,58% -2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,80% -3,96% 0,10% -2,09% -0,98% -0,75% 13,50% 1,64% 17,11% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,24% -113,33% 2,63% -51,52% -30,78% -23,80% 355,09% 20,52% 24,98% 21,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,85% 37,82%
Rörelsekapital/omsättning 1 143,90% 969,19% 676,06% 501,31% 902,85% 1 361,68% 1 070,68% 579,91% 93,19% 81,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,82% 97,77% 94,44% 93,75% 96,21% 87,69% 92,50% 96,56% 88,59% 85,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 156,23% 5 811,31% 738,04% 588,48% 1 187,34% 483,64% 816,00% 1 791,72% 597,06% 479,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...