Visa allt om Techica Aktiebolag
Visa allt om Techica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 372 71 27 20 28 51 74 38 19 26
Resultat efter finansnetto 354 56 14 8 16 33 56 15 2 6
Årets resultat 227 42 10 4 7 19 31 11 1 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Tillgångar 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 373 331 321 318 310 311 290 279 299
Obeskattade reserver 86 25 25 25 25 20 14 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 775 612 490 568 634 624 596 651 422 424
Skulder och eget kapital 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 182 265 300 267 264 228 244 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 413 0 0 102 90 15 39 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 135 55 83 112 97 86 78 77 77
Utdelning till aktieägare 200 250 0 0 0 0 20 10 0 20
Omsättning 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 564 227 346 518 454 368 346 319 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 372 71 27 20 28 51 74 38 19 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,14% 82,21% -17,70% -8,46% -5,82% 21,88% 12,43% 4,38% -10,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,69% 7,02% 3,19% 2,19% 2,87% 5,35% 8,03% 4,04% 2,71% 3,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,55% 3,36% 2,33% 1,42% 1,82% 3,12% 5,53% 3,19% 1,67% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,10% 46,73% 49,22% 44,85% 52,83% 48,22% 54,89% 53,06% 51,53% 47,57%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 18,91% 30,83% 24,59% 22,32% 20,22% 24,27% 24,35% 24,45% 23,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,50% 38,82% 41,38% 37,14% 34,43% 34,04% 34,89% 30,82% 39,80% 41,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,19% 75,49% 56,53% 48,77% 43,22% 41,83% 42,62% 48,85% 30,09% 28,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...