Visa allt om Britta Redin Läromedel AB
Visa allt om Britta Redin Läromedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 166 199 235 274 409 697 447 437 423 398
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -147 -115 -61 4 137 463 273 396 396 361
Resultat efter finansnetto -145 -94 -34 66 204 491 312 593 395 368
Årets resultat -34 55 11 94 112 325 225 345 268 257
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 250 318 0 0 0 1 2 3 4
Omsättningstillgångar 2 790 3 214 3 175 3 233 3 533 3 609 3 327 3 238 2 979 2 812
Tillgångar 2 972 3 464 3 493 3 233 3 533 3 609 3 328 3 240 2 983 2 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 780 1 965 2 110 2 249 2 455 2 643 2 445 2 470 2 325 2 143
Obeskattade reserver 328 439 604 655 716 665 619 609 521 505
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 328 439 362 58 224 159 116 33 33 48
Kortfristiga skulder 535 622 417 272 138 142 148 128 103 121
Skulder och eget kapital 2 972 3 464 3 493 3 233 3 533 3 609 3 328 3 240 2 983 2 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 230 230 220 0 0 175 135 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 230 220 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 230 - 0 220 210 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 38 23 22 22 24 18 14 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 150 200 150 300 300 127 250 200 86
Omsättning 166 199 235 274 409 697 447 437 423 398
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 166 199 235 274 409 697 447 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 213 206 223 247 234 200 155 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -79 -47 -38 4 137 464 274 397 397 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,58% -15,32% -14,23% -33,01% -41,32% 55,93% 2,29% 3,31% 6,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,88% -2,71% -0,97% 2,04% 5,77% 13,63% 9,38% 19,97% 13,41% 13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -87,35% -47,24% -14,47% 24,09% 49,88% 70,59% 69,80% 148,05% 94,56% 92,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 358,43% 1 302,51% 1 173,62% 1 080,66% 830,07% 497,42% 711,19% 711,67% 679,91% 676,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,50% 66,61% 73,89% 84,50% 84,42% 86,81% 87,18% 89,77% 90,52% 89,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 521,50% 516,72% 761,39% 1 188,60% 2 560,14% 2 541,55% 2 247,97% 2 529,69% 2 892,23% 2 323,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...