Visa allt om Fredrik Klingas Invest AB
Visa allt om Fredrik Klingas Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 2 242 2 529 2 591 2 543 2 276 2 089 1 582
Övrig omsättning 20 - - 279 2 32 1 15 - 372
Rörelseresultat (EBIT) 16 -6 -76 356 34 296 162 27 -9 -16
Resultat efter finansnetto 19 52 -101 362 38 296 160 12 -29 -34
Årets resultat 30 31 26 208 75 106 94 12 -29 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 784 592 276 337 342 411 493 552 579
Omsättningstillgångar 247 25 191 688 444 572 344 149 136 144
Tillgångar 796 809 783 964 781 913 755 642 688 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 670 639 613 405 430 424 350 338 367
Obeskattade reserver 85 105 93 215 122 187 37 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 5 0 1 1 29 111 200 143
Kortfristiga skulder 7 29 46 136 253 296 266 182 150 213
Skulder och eget kapital 796 809 783 964 781 913 755 642 688 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 259 245 205 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 776 821 507 486 434 422 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 24 275 305 249 219 235 171 226
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 0 0 2 521 2 531 2 623 2 544 2 291 2 089 1 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 747 843 864 848 759 696 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 351 377 339 325 298 244 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 -6 -76 371 115 365 243 67 38 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -11,35% -2,39% 1,89% 11,73% 8,95% 32,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 37,66% 4,99% 32,53% 21,46% 4,21% -1,31% -2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 16,19% 1,54% 11,46% 6,37% 1,19% -0,43% -1,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 71,28% 70,46% 71,86% 69,33% 64,06% 64,10% 63,78%
Rörelsekapital/omsättning - - - 24,62% 7,55% 10,65% 3,07% -1,45% -0,67% -4,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,14% 92,94% 90,87% 80,99% 63,37% 62,19% 59,77% 54,52% 49,13% 50,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 528,57% 86,21% 415,22% 505,88% 151,78% 173,65% 109,40% 47,25% 60,00% 48,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...