Visa allt om System Hall AB
Visa allt om System Hall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 69 398 107 747 66 970 65 984 83 048 84 516 80 421 86 067 74 251 60 740
Övrig omsättning 58 244 - 64 118 1 314 43 440 21 211
Rörelseresultat (EBIT) 1 087 -419 -7 120 230 1 852 233 4 748 7 977 5 534 2 213
Resultat efter finansnetto 716 -1 004 -7 442 95 4 473 -530 5 240 8 126 5 547 2 195
Årets resultat 683 -1 304 -3 373 3 3 766 52 2 900 4 508 3 207 2 017
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 148 11 023 12 143 12 016 12 172 11 043 10 502 4 314 4 136 4 055
Omsättningstillgångar 14 453 20 873 19 668 19 753 28 288 22 582 23 841 37 596 21 953 17 891
Tillgångar 24 601 31 896 31 812 31 769 40 460 33 625 34 343 41 910 26 089 21 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 430 335 4 243 6 240 2 474 6 422 7 521 6 514 5 307
Obeskattade reserver 153 153 153 4 371 4 771 4 491 5 604 4 399 2 619 1 609
Avsättningar (tkr) 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 609 8 047 3 970 1 481 49 0 302 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 731 23 266 27 354 21 674 29 400 26 660 22 015 29 990 16 956 15 030
Skulder och eget kapital 24 601 31 896 31 812 31 769 40 460 33 625 34 343 41 910 26 089 21 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 1 581 1 509 1 444 1 931 1 843 1 007 1 012
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 435 14 986 12 349 8 505 9 936 7 508 7 454 7 741 5 885 6 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 806 6 677 5 829 4 803 5 342 3 993 4 323 4 278 3 340 2 990
Utdelning till aktieägare 0 0 0 535 0 0 4 000 4 000 1 500 2 000
Omsättning 69 456 107 991 66 970 66 048 83 166 85 830 80 464 86 507 74 272 60 951
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 22 23 26 24 21 21 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 470 4 898 2 912 2 538 3 460 4 025 3 830 4 098 3 713 3 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 812 1 015 789 577 713 623 669 682 545 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 106 1 001 -6 196 1 090 2 662 832 5 171 8 372 5 933 2 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,59% 60,89% 1,49% -20,55% -1,74% 5,09% -6,56% 15,91% 22,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% -1,30% -22,36% 0,79% 11,61% -1,15% 16,16% 20,01% 21,84% 10,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% -0,39% -10,62% 0,38% 5,65% -0,46% 6,90% 9,74% 7,67% 3,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,37% 40,24% 25,42% 34,21% 24,03% 34,23% 28,94% 27,73% 30,10% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% -2,22% -11,48% -2,91% -1,34% -4,83% 2,27% 8,84% 6,73% 4,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,01% 1,72% 1,41% 23,50% 24,11% 17,20% 30,45% 25,50% 32,20% 29,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,12% 82,18% 66,08% 85,48% 91,67% 79,23% 101,68% 123,31% 122,86% 112,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...