Visa allt om Farm Trade Reservdelar Aktiebolag
Visa allt om Farm Trade Reservdelar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 218 1 041 1 132 1 073 1 683 1 829 1 244 1 514 1 948 2 274
Övrig omsättning 87 130 138 140 185 83 28 41 93 71
Rörelseresultat (EBIT) 38 77 93 -61 99 85 67 46 188 71
Resultat efter finansnetto -10 8 12 -155 5 35 6 -28 135 -19
Årets resultat -10 8 12 -30 5 35 6 -28 135 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 483 597 711 831 937 351 383 393 472
Omsättningstillgångar 1 036 1 135 1 347 1 201 1 258 1 327 1 359 1 450 1 345 1 477
Tillgångar 1 414 1 618 1 944 1 912 2 089 2 264 1 710 1 833 1 739 1 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 421 413 401 432 427 391 385 414 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 605 744 924 1 079 1 210 1 092 854 893 963 618
Kortfristiga skulder 397 452 607 431 447 745 464 555 362 1 052
Skulder och eget kapital 1 414 1 618 1 944 1 912 2 089 2 264 1 710 1 833 1 739 1 949
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 293 - - - 136 130 78 102 155 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 223 221 202 280 276 174 216 222 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 101 72 71 50 148 129 103 118 119 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 305 1 171 1 270 1 213 1 868 1 912 1 272 1 555 2 041 2 345
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 218 1 041 - 1 073 561 915 622 757 974 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 295 - 247 108 135 55 92 113 140
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 191 207 59 219 126 100 90 245 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,00% -8,04% 5,50% -36,24% -7,98% 47,03% -17,83% -22,28% -14,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,69% 4,82% 5,09% -3,09% 4,88% 4,02% 4,50% 2,78% 12,36% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,12% 7,49% 8,75% -5,50% 6,06% 4,98% 6,19% 3,37% 11,04% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,66% 71,28% 65,28% 60,39% 55,14% 45,11% 49,36% 47,89% 41,27% 40,68%
Rörelsekapital/omsättning 52,46% 65,61% 65,37% 71,76% 48,19% 31,82% 71,95% 59,11% 50,46% 18,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,07% 26,02% 21,24% 20,97% 20,68% 18,86% 22,87% 21,00% 23,81% 14,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,73% 55,53% 62,27% 53,83% 57,05% 35,97% 68,75% 61,26% 115,47% 47,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...