Visa allt om Eric Rahmqvist Aktiebolag
Visa allt om Eric Rahmqvist Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 363 553 363 811 195 087 196 918 219 596 398 058 516 470 746 999 892 471 1 650 743
Övrig omsättning 18 585 6 298 46 319 25 834 46 645 30 151 20 591 14 680 10 168 13 945
Rörelseresultat (EBIT) -10 419 -21 702 21 904 7 286 20 902 25 034 -61 145 2 327 -16 136 40 817
Resultat efter finansnetto -7 696 -17 231 22 581 2 620 43 787 -22 114 -60 302 9 260 -17 430 38 871
Årets resultat -7 710 -18 005 22 228 2 522 43 626 -22 056 -65 806 3 222 -20 531 22 839
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 010 235 569 172 859 178 238 175 878 124 522 140 847 151 100 165 327 185 504
Omsättningstillgångar 195 751 143 924 146 320 117 423 91 379 103 263 354 368 441 790 449 019 703 116
Tillgångar 390 761 379 494 319 179 295 661 267 257 227 785 495 215 592 890 614 346 888 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 950 254 285 274 932 252 704 213 815 171 497 373 549 465 356 488 683 536 233
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 821 858 0 0 50
Avsättningar (tkr) 1 588 1 583 64 89 115 127 1 026 692 792 9 497
Långfristiga skulder 834 9 663 5 040 5 165 165 13 674 29 827 35 560 37 216 240 374
Kortfristiga skulder 272 389 113 963 39 143 37 703 53 162 41 666 89 955 91 282 87 656 102 465
Skulder och eget kapital 390 761 379 494 319 179 295 661 267 257 227 785 495 215 592 890 614 346 888 620
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 965 826 566 1 225 1 648 1 014 4 685 3 555 3 349 3 895
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 157 792 163 771 72 898 72 971 78 985 81 069 195 074 191 419 182 263 181 228
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 44 486 41 176 25 731 25 075 26 258 26 954 49 744 47 072 44 268 44 788
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 382 138 370 109 241 406 222 752 266 241 428 209 537 061 761 679 902 639 1 664 688
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 387 366 175 188 157 228 472 494 489 509
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 939 994 1 115 1 047 1 399 1 746 1 094 1 512 1 825 3 243
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 592 593 550 708 499 76 518 495 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 775 -7 271 24 961 11 441 26 250 30 834 -59 488 9 570 -4 432 74 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,07% 86,49% -0,93% - -44,83% -22,93% -30,86% -16,30% -45,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,48% -4,22% 8,08% 3,88% 16,44% 11,52% -10,15% 1,76% -1,64% 5,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,59% -4,40% 13,22% 5,83% 20,00% 6,59% -9,73% 1,40% -1,13% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,27% 56,97% 42,62% 46,38% 43,04% 37,71% 42,85% 34,32% 28,70% 18,31%
Rörelsekapital/omsättning -21,08% 8,24% 54,94% 40,48% 17,40% 15,47% 51,20% 46,92% 40,49% 36,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,67% 67,01% 86,14% 85,47% 80,00% 75,29% 75,43% 78,49% 79,55% 60,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,38% 65,98% 217,35% 156,79% 88,74% 131,32% 184,60% 242,32% 262,81% 245,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 99 785 93 496 83 494 78 915 82 524 96 979 275 300 156 127 396 145 551 739
Övrig omsättning 34 273 34 845 38 195 38 885 39 091 41 012 44 778 35 645 30 265 28 570
Rörelseresultat (EBIT) -16 186 -12 151 42 4 538 -6 104 392 17 236 -68 477 -2 138 -5 853
Resultat efter finansnetto -17 489 2 765 -4 224 -956 399 31 081 24 164 -85 395 22 944 14 706
Årets resultat -19 058 3 866 47 5 964 9 290 42 891 30 338 -59 743 25 618 13 018
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 963 76 928 36 657 43 111 44 306 46 750 48 532 52 098 48 670 39 582
Omsättningstillgångar 166 976 156 218 163 632 156 908 169 281 157 796 108 577 297 286 392 886 428 092
Tillgångar 244 939 233 146 200 289 200 019 213 587 204 546 157 109 349 384 441 556 467 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 684 189 742 185 877 185 830 183 786 178 452 140 867 299 570 386 617 408 542
Obeskattade reserver 199 246 293 340 386 0 484 531 578 624
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 500 35 000 35 000
Kortfristiga skulder 204 056 43 158 14 119 13 849 29 415 25 657 15 758 29 783 19 361 23 508
Skulder och eget kapital 244 939 233 146 200 289 200 019 213 587 204 546 157 109 349 384 441 556 467 674
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 965 826 566 1 225 1 327 1 648 845 3 587 2 497 2 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 22 129 20 965 20 361 18 124 18 732 20 230 21 286 21 874 20 807 16 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 10 177 8 260 8 106 7 463 8 426 7 895 8 210 10 402 9 212 7 488
Utdelning till aktieägare 0 180 000 0 0 0 0 800 0 25 000 25 000
Omsättning 134 058 128 341 121 689 117 800 121 615 137 991 320 078 191 772 426 410 580 309
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 44 42 43 47 53 54 55 55 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 036 2 125 1 988 1 835 1 756 1 830 5 098 2 839 7 203 10 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 798 734 663 721 35 603 757 647 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 496 -10 925 923 5 998 -4 211 392 19 427 -66 389 -940 -4 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,73% 11,98% 5,80% -4,37% -14,91% -64,77% 76,33% -60,59% -28,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,45% 1,44% -1,83% 0,15% 0,95% 15,39% 15,71% -23,01% 5,87% 4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,83% 3,60% -4,39% 0,38% 2,47% 32,46% 8,97% -51,49% 6,54% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -13,16% -10,51% -6,74% -3,37% -9,81% -3,47% 11,60% -36,14% 1,33% -0,14%
Rörelsekapital/omsättning -37,16% 120,92% 179,07% 181,28% 169,49% 136,26% 33,72% 171,34% 94,29% 73,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,67% 81,47% 92,92% 93,03% 86,18% 87,24% 89,89% 85,85% 87,65% 87,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,20% 214,80% 741,35% 716,00% 420,53% 444,71% 385,06% 381,54% 914,90% 916,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...