Visa allt om Sjöholm Fastigheter AB
Visa allt om Sjöholm Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 178 1 037 1 594 1 591 1 167 471 296 41 30 36
Övrig omsättning - 24 - - 1 175 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -138 -33 61 90 58 160 167 -84 3 8
Resultat efter finansnetto -137 -35 61 88 60 161 167 -83 3 8
Årets resultat -137 -11 46 45 40 118 137 -83 3 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1 1 22 22 22 150 126
Omsättningstillgångar 187 423 522 453 568 521 276 57 13 38
Tillgångar 187 423 522 454 568 544 298 79 163 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 297 309 263 218 242 177 40 123 120
Obeskattade reserver 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 7 9 0 25 25 25
Kortfristiga skulder 27 126 190 167 343 294 121 14 15 19
Skulder och eget kapital 187 423 522 454 568 544 298 79 163 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 336 154 0 2 2 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 70 372 692 705 58 27 0 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 172 290 281 161 64 0 6 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Omsättning 178 1 061 1 594 1 591 1 168 646 296 45 30 36
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 2 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 178 1 037 797 530 584 471 - 41 30 36
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 103 588 499 340 285 261 - 28 2 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -138 -33 61 90 74 160 167 -2 3 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,84% -34,94% 0,19% 36,33% 147,77% 59,12% 621,95% 36,67% -16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -73,80% -7,80% 11,69% 20,04% 10,74% 29,60% 56,04% -105,06% 1,84% 4,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -77,53% -3,18% 3,83% 5,72% 5,23% 34,18% 56,42% -202,44% 10,00% 22,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,12% 78,11% 87,33% 86,05% 71,81% 79,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,89% 28,64% 20,83% 17,98% 19,28% 48,20% 52,36% 104,88% -6,67% 52,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,56% 70,21% 62,78% 61,83% 38,38% 44,49% 59,40% 50,63% 75,46% 73,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 692,59% 335,71% 274,74% 271,26% 165,60% 177,21% 228,10% 407,14% 86,67% 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...